00257-2019-0006 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4”

02 Май 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Май 2019
Технически спецификации
07 Май 2019
Образци
07 Май 2019
Проект на договор
07 Май 2019
Методика за определяне на комплексна оценка
07 Май 2019
Обявление
Обявление за поръчка
07 Май 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Май 2019
Технически проекти
Техническа документация - Етап 4
07 Май 2019
Файлове за преглед
Разяснение
17 Май 2019
Назад