C-14/29.09.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка и монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален патронаж“ по проект на община Ботевград за „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален патронаж“, финансиран от Фонд „Социална закрила“

29 Септември 2017
Обява
29 Септември 2017
Документация
Документация
29 Септември 2017
Договори
Проект на договор
29 Септември 2017
Договор
05 Декември 2017
Протоколи
Протокол 1
13 Октомври 2017
Протокол 2
13 Октомври 2017
Файлове за преглед
Образци
29 Септември 2017
Назад