С-10/01.07.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на кухненски блок и реконструкция на дворно пространство на филиал „Детелина“ на детска градина „Иглика“ В УПИ IV, кв.28, ПИ с идентификатор 051815.302.512 по КК на ул. „Цар Самуил“, гр. Ботевград“ по проект „Красива България“

01 Юли 2019
Документация
Документация
01 Юли 2019
Обява
Обява
01 Юли 2019
Технически проекти
Техн. проект - част 1 (Архитектура, Технологична, Конструктивна, Електрическа и ВиК)
01 Юли 2019
Техн. проект - част 2 (ОВ, Вентилация-кухня, ПБ и Геодезия)
01 Юли 2019
Техн. проект - част 3 (Паркоустройство - 1)
01 Юли 2019
Техн. проект - част 4 (Паркоустройство - 2, Комплексен доклад и Разрешение за строеж)
01 Юли 2019
Договори
Проект на договор
01 Юли 2019
Договор №С-10/2019
25 Юли 2019
Протоколи
Протокол 1
17 Юли 2019
Протокол 2
17 Юли 2019
Файлове за преглед
Образци
01 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка
01 Юли 2019
Назад