С-12/21.08.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на асфалтова смес – плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“

21 Август 2019
Документация
Документация
21 Август 2019
Обява
Обява
21 Август 2019
Договори
Проект на договор
21 Август 2019
Договор
16 Октомври 2019
Протоколи
Протокол 1
11 Септември 2019
Протокол 2
11 Септември 2019
Файлове за преглед
Образци
21 Август 2019
Събщение за удължен срок
02 Септември 2019
Назад