С-6/07.05.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и ремонт на междублоково пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“:Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“

07 Май 2019
Документация
Документация
07 Май 2019
Обява
Обява
07 Май 2019
Технически проекти
Технически проект за Обособена позиция 1
07 Май 2019
Технически проект за Обособена позиция 2
07 Май 2019
Договори
Проект на договор за Обособена позиция 1
07 Май 2019
Проект на договор за Обособена позиция 2
07 Май 2019
Договор за Обособена позиция 1
19 Юни 2019
Договор за Обособена позиция 2
19 Юни 2019
Протоколи
Протокол №2
30 Май 2019
Протокол 3
10 Юни 2019
Протокол 1
10 Юни 2019
Файлове за преглед
Образци
07 Май 2019
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 1
07 Май 2019
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 2
07 Май 2019
Методика за оценка
07 Май 2019
Назад