С-8/09.05.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в ДЯ Детелина“ филиал към ДГ Иглика в гр. Ботевград“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Свобода“, гр. Ботевград“

09 Май 2019
Документация
Документация
09 Май 2019
Техническа спецификация за Обособена позиция 1
09 Май 2019
Техническа спецификация за Обособена позиция 2
09 Май 2019
Обява
Обява
09 Май 2019
Съобщение за удължен срок
20 Май 2019
Технически проекти
Технически проект за Обособена позиция 1 - част 1
09 Май 2019
Технически проект за Обособена позиция 1 - част 2
09 Май 2019
Технически проект за Обособена позиция 1 - част 3 (Паркоустройство - 1)
09 Май 2019
Технически проект за Обособена позиция 1 - част 4 (Паркоустройство - 2, Комплексен доклад и Разрешение за строеж)
09 Май 2019
Договори
Проект на договор за Обособена позиция 1
09 Май 2019
Проект на договор за Обособена позиция 2
09 Май 2019
Файлове за преглед
Образци
09 Май 2019
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 1
09 Май 2019
Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция 2
09 Май 2019
Методика за оценка
09 Май 2019
Назад