С-9/27.07.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в гр. Ботевград по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Специализирано обзавеждане и оборудване за рехабилитация; Обособена позиция 2 – Компютърно, телевизионно оборудване и обзавеждане и мебелировка; финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

27 Юли 2017
Документация
Документация
27 Юли 2017
Обява
Обява
27 Юли 2017
Договори
Договор - образец
27 Юли 2017
Договор Обособена позиция 1
26 Септември 2017
Договор Обособена позиция 2
26 Септември 2017
Протоколи
Протокол
14 Август 2017
Файлове за преглед
Образци
27 Юли 2017
Съобщение
03 Август 2017
Назад