Профил на купувача

00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следв...

07 Март 2017   Виж ...


00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждит...

18 Януари 2017   Виж ...


00257-2017-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции”

„Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община...

13 Януари 2017   Виж ...