Профил на купувача

00257-2017-0017 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откр...

17 Август 2017   Виж ...


00257-2017-0014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя специализирани сметосъбиращи автомобили – употребявани, за нуждите на Община Ботевград“

  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл.  42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението  за откриване на п...

26 Май 2017   Виж ...