Профил на купувача

00257-2017-0001 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

„Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции: Обосо...

06 Януари 2017   Виж ...


00257-2016-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в град Ботевград по ОПРР 2014 - 2020г.“

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на  инженеринг за въвеждане на мерки за ен...

20 Декември 2016   Виж ...
00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Общ...

05 Декември 2016   Виж ...
Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

00257-2016-0009 Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зал...

04 Октомври 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Скравена

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Скравена

21 Септември 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Врачеш

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Врачеш

21 Септември 2016   Виж ...