Профил на купувача

00257-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2- Централна площадна част“

Забележка:Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електро...

09 Март 2018   Виж ...
00257-2018-0003 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена по...

01 Февруари 2018   Виж ...