Профил на купувача00257-2016-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“

„Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка ...

03 Август 2016   Виж ...
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” в дванадесет обособени позиции"

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във  връзка с реализацията на Националната програма за енергийна  ефективност на мно...

14 Април 2016   Виж ...


Публична покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на общински пътища и улици в община Ботевград”.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД" с ID 9052622

13 Април 2016   Виж ...