Профил на купувача00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

00257-2016-0010 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Общ...

05 Декември 2016   Виж ...
Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

00257-2016-0009 Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зал...

04 Октомври 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Скравена

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Скравена

21 Септември 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Врачеш

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Врачеш

21 Септември 2016   Виж ...
00257-2016-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“

„Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка ...

03 Август 2016   Виж ...