Профил на купувача

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” в дванадесет обособени позиции"

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във  връзка с реализацията на Националната програма за енергийна  ефективност на мно...

14 Април 2016   Виж ...


Публична покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или рехабилитация на общински пътища и улици в община Ботевград”.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД" с ID 9052622

13 Април 2016   Виж ...
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техниче...

02 Март 2016   Виж ...


Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци

Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрой...

08 Февруари 2016   Виж ...


Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3...

07 Януари 2016   Виж ...