Програми

Списък документи
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 2014 -2020
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2015 ГОДИНА
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ботевград за 2015година
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ботевград 2016 - 2020 г.
Програма закрила на детето 2016
Програма деца с изявени дарби за 2016 година
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2016-2021г.
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016 - 2020г.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Ботевград през 2017г.

Назад