ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Списък

1. Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-8.003-0024-C01

Наименование:

Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

18.10.2016

Дата на приключване:

18.10.2020

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение предвижда участие в общо четири събития, представляващи специализирани обучения, семинари и конференции по темите засягащи прилагането на мерки за енергийна ефективност във връзка с проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.“

Финансова информация

Общ бюджет:

51 200.00 BGN

2. "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG05FMOP001-3.002-0196-C01

Наименование:

"Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград"

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ФЕПНЛ ==> Храни

Начална дата:

01.10.2016

Дата на приключване:

30.04.2017

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград" ще се реализира на територията на община Ботевград и ще предоставя услугата "Обществена трапезария", като ще обхване широк кръг от нуждаещи се лица с цел подкрепа на социално уязвими групи.

Финансова информация

Общ бюджет:

51 713.20 BGN

 

3. Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Идентификация

Номер на проект:

BG05M9OP001-2.002-0255-C01

Наименование:

Предоставяне на социални услуги в община Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси

Начална дата:

01.06.2016

Дата на приключване:

01.02.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение на община Ботевград е резултат от прилагане на разнообразни социални политики през предходния програмен период. Чрез него ще се предоставят интегрирани услуги за лицата с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността и в домашна среда чрез създаване на Център за социално включване.

Финансова информация

Общ бюджет:

499 995.00 BGN

4. СВ007.1.21.066 - Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Идентификация

Номер на проект:

СВ007.1.21.066

Наименование:

Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Партньори:

БК Aктавис Aкадеми, Лесковац, Сърбия

Фондация „Съвременност“ , Ботевград, България

Източник на финансиране:

Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Начална дата:

29.11.2016

Дата на приключване:

28.11.2018

Статус:

В процес на изпълнениеææ

Описание

Описание на проекта:

Основна цел на настоящия проект е изграждане на модерна, мотивираща и стимулираща  среда за формиране на бъдещи  баскетболисти, които чрез спорта да придобият знания, умения, качества и нагласи в сферата на предприемачеството, необходими за успешна бъдеща реализация и икономическа независимост. За целта проектът предвижда изработване на Програма за обучение, уеб базирана платформа за  управление и отчитане изпълнението на програмата за обучение, модернизиране и  строително ремонтни дейности в спортна зала „Балкан”, преименувана на „Георги Христов“ и оборудване на спортна зала „Арена Ботевград”. Сред предвидените дейности при изпълнението на проекта са организирането на 2 турнира и на 2 летни лагера – един в община Ботевград и един в община Лесковац.

Финансова информация

Общ бюджет:

598 951.64 EUR

 

 

5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0159-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

11.10.2016

Дата на приключване:

11.04.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за административната сграда на Община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната й ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. и други мерки, предвидени в техническия паспорт на сградата.

Финансова информация

Общ бюджет:

1 839 306.34 BGN

6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0057-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

26.09.2016

Дата на приключване:

26.03.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради от културната инфраструктура, в частност на Читалище „Христо Ботев 1884”, в гр. Ботевград и подобряване на условията за работа на служителите и самодейните състави и привеждане на сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда.

Финансова информация

Общ бюджет:

1 281 910.21 BGN

7. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0083-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

19.09.2016

Дата на приключване:

19.03.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за три сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност - сградата на ПМГ, сградата на физкултурния салон към нея и детско заведение ,,Детелина“, гр. Ботевград 

Финансова информация

Общ бюджет:

1 387 413.98 BGN

8. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0096-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

16.09.2016

Дата на приключване:

16.09.2018

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Настоящият проект цели повишаване на енергийната ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград. Това е сградата, ползвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Ботевград (РСПБЗН – гр. Ботевград).

Финансова информация

Общ бюджет:

357 387.50 BGN

9. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0071-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1

Бенефициент:

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

01.09.2016

Дата на приключване:

01.03.2019

Статус:

в процес на изпълнение 

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за три сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност - Жилищен блок „Христо Ботев“, находящ се на бул. „Трети Март“ № 81, Жилищен блок, находящ се в ж.к. „Васил Левски“, бл. 51, вх. А и Жилищен блок, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ № 4

Финансова информация

Общ бюджет:

806 796.71 BGN

10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0168-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

09.11.2016

Дата на приключване:

09.05.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Любен Каравелов“, находящ се на ул. ”Любен Каравелов” №50, Жилищен блок „Лопянска гора", находящ се в ж.к. „Васил Левски“, бл. 7, вх. А, Б, В, Жилищен блок ,,Извор“ и ,„Ленин”, находящ се на бул. ”Трети март” №55, вх.Б и В, Жилищен блок ,,Бенковска“, находящ се на ул. ”Бенковска” №17 и Жилищен блок ,,Домът“, находящ се на ул. ”17-ти ноември” №57 

Финансова информация

Общ бюджет:

1 389 063.19 BGN

11. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

 

 

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0171-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

09.11.2016

Дата на приключване:

09.05.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за шест сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок „Преслав 12'', находящ се на ул. ”Преслав” №12, Жилищен блок „Славейков 21-23”, на ул. ”Славейков” №21 и №23", Жилищен блок ,, Блок 23”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.23, вх.А,Б,В, Жилищен блок ,, Елица”, в ж.к. ”Васил Левски” бл.22, вх.А, Б, жилищен блок ,, Бреза”, на ул. ”Божко Божилов” №7“ и Жилищен блок ,,Рила 2'', на ул. ”Цар Иван Шишман” №28

Финансова информация

Общ бюджет:

1 518 915.66 BGN

12. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

Идентификация

Номер на проект:

BG16RFOP001-2.001-0176-C01

Наименование:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4

Бенефициент:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Региони в растеж

Начална дата:

01.11.2016

Дата на приключване:

01.05.2019

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

В рамките на проекта за пет сгради от жилищната инфраструктура на община Ботевград, след решение на общото събрание на етажната собственост ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. - Жилищен блок ,,Орхание“, находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.1, Жилищен блок „Хармония", находящ се на ул. „Васил Левски“, №3, Жилищен блок ,,Боженишки урвич2, находящ се на бул. ”Боженишки урвич” №2, вх.А, Б и В, Жилищен блок ,,Дружба“, находящ се на бул. ”България” №16 и Жилищен блок „Слънце", находящ се в ж.к. ”Васил Левски“, бл.21

Финансова информация

Общ бюджет:

1 057 537.80 BGN

 


Назад