Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

            Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1. Раздел V. „Описание на имотите, в които община...

26 Април 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 07.04.2023г.

20 Април 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Инспектор“ в дирекция „МДТ“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

19 Април 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1.1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има ...

11 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за ИН за "Екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба в яз. Мали лаг"

07 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци."

07 Април 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г...

07 Април 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.04.2023 г. стартира приема на документи за следните длъжности по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интегра...

04 Април 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.04.2023 г. стартира приема на документи за следните длъжности по социалната услуга „Асистентска подкрепа“   Ръководител на усл...

04 Април 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор за експерт по проект "Укрепване на общинския капацитет"

Община Ботевград в качеството си на бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.002-0154-C01„Укрепване на общинския капацитет в Община Ботевград“, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс...

04 Април 2023   Прочети ...