Обяви

Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улица в гр.Ботевград

12 Декември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чест от поземлен имот, попадащ в улица от о. т. 90а  до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлен имот, част от който попада в улица от о. т. 90а до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград – публична общинска ...

12 Декември 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.

06 Декември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г. 

05 Декември 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СПОРТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Временна комисия създадена с Решение №120/26.05.2022 г. и изм. с Решение...

02 Декември 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 25.11.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 3119-3007 Техник, робот Ботевград Средно 2 5120-2001 Готвач Ботевград Средно 3 3341-3003 Мениджър екип Ботевград Висше/Средно 4 2421-6017 Специалист, качество Ботевград Средно 5 7223-3013 Настройчик на...

28 Ноември 2022   Прочети ...


Процедура за определяне на СОЗ около тръбен кладенец "ТК - Бовис-Трудовец"

24 Ноември 2022   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социална услуга в град Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

21 Ноември 2022   Прочети ...


З А П О В Е Д № OA-599/21.11.2022г. на кмета на Община Ботевград

З А П О В Е Д                                                                                                                       № OA-599 гр. Ботевград, 21.11.2022 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и...

21 Ноември 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 18.11.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 3119-3007 Техник, робот Ботевград Средно 2 5120-2001 Готвач Ботевград Средно 3 3341-3003 Мениджър екип Ботевград Висше/Средно 4 2421-6017 Специалист, качество Ботевград Средно 5 7223-3013 Настройчик на...

18 Ноември 2022   Прочети ...