Обяви

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба

18 Февруари 2023   Прочети ...


Заповед на Кмета на Община Ботевград за отчуждаване на част от поземлен имот по реда на глава III от ЗОС

15 Февруари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.02.2023г.

15 Февруари 2023   Прочети ...


Съобщение за водовземане от подземни води "Тръбен кладенец, Граммер, с. Трудовец, община Ботевград

13 Февруари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерен...

09 Февруари 2023   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във...

06 Февруари 2023   Прочети ...


Избори за народни представители на 2 Април 2023г.

  --   Гласуване по настоящ адрес   Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването   Гласуване с хартиена бюлетина   Гласуване с машина  

03 Февруари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на здравен медиатор

  Необходими документи: -          Автобиография -          Мотивационно писмо -          Копие от диплома за завършено средно образование -          Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ботевград и в...

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда  на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

03 Февруари 2023   Прочети ...