Обяви

Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

  ДО  Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД АДРЕС: ГР.БОТЕВГРАД, ПЛ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №13     УВАЖАЕМИ Г-Н ГАВАЛЮГОВ,   На основание чл.16, ал.5, от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, моля да възложите на съотве...

29 Септември 2023г.   Прочети ...


З А П О В Е Д № OA-590/29.09.2023 г.

З А П О В Е Д№ OA-590гр. Ботевград, 29.09.2023 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскистопанското имущество (ЗОСИ) и постъпили сигнали за нарушения в...

29 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград на основание т. 3 от Приложение 1 към чл. 15, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество обявява предложение на Директора на ОУ „Н. Й. Вап

29 Септември 2023г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на границите на районите, в които община Ботевг...

25 Септември 2023г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на ККИПКО.

19 Септември 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „Прайм и Ко“ ЕООД

15 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №218/23.08.2023 г. на Общин...

14 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” в отдел „Управление на проекти и програми“

Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците”: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър” по специалност „Екология и опaзване на околната среда“, „География и био...

11 Септември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1.  Раздел III. буква В. Имоти, върху които Община Ботевград ...

05 Септември 2023г.   Прочети ...


Обявление за подбор на персонал за Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ В С. СКРАВЕНА И С. ЛИТАКОВО, ОБЩИНА БОТЕВГРАД В изпълнение на Договор № Д03 – 21/18.04.2022г. за изпълнение на проект №BGLD-2.003-0013  „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на...

04 Септември 2023г.   Прочети ...