Обяви

Община Ботевград организира кампания на тема "НАЧИНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА НА УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА"

Покана за публична и информационна кампания на тема "НАЧИНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА НА УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА". 

06 Юли 2021   Прочети ...


Уведамление за инвестиционно предложение за „АВАРИЕН РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА „РУДАРКА“ В СЕЛО НОВАЧЕНЕ“

23 Юни 2021   Прочети ...


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Община Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект:  „Приеми ме - 2015”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.002-0132С01, осъществи подбор на социален работник, предоставящ услугата „П...

23 Юни 2021   Прочети ...


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК , ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект: „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05...

18 Юни 2021   Прочети ...


ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

17 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с  Решение №64/25.03.2021 г. на Общин...

15 Юни 2021   Прочети ...


Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно проект за ПУП-ПП за изграждането на обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня

С настоящето, в изпълнение на процедурата по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Ботевград обявява, че в държавен вестник е публикувано съобщение със следното съдържание:     Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с вх. № ПУП-6...

15 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 4 броя тръбни кладенци в границите на отредените поземлени имоти от водоснабдителна група "Краище -

09 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 6 броя тръбни кладенци в границите на водоснабдителни групи "Краище - 3" и "Краище - 1&quo

09 Юни 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 4 броя тръбни кладенцив границите на водоснабдителна група "Тръстеник" - гр. Ботевград за водов

09 Юни 2021   Прочети ...