Обяви

ИП за „Преустройство на кафе-аперитив в микропредприятие за производство на пиво"

08 Септември 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в НГЧ

29 Август 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

29 Август 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.08.2022г.

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Човекът и природата гр.Ботевград Висше; работа с компютър; англ.език 2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше; работа с компютър; анг...

25 Август 2022   Прочети ...


Обявление за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

    В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проект...

25 Август 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година

                                                                О Б Я В А За провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Зако...

22 Август 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

    На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до...

19 Август 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ   На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс...

19 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:                   1. Заглавието на раздел III. буква...

15 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общи...

15 Август 2022   Прочети ...