Обяви

Обявление за подбор на персонал за социалната услуга Център за обществена подкрепа, град Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

25 Март 2022   Прочети ...


Заповед за отчуждаване на поземлени имоти по реда на глава III от Закона за общинската собственост

23 Март 2022   Прочети ...


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2022 година  

    ПОКАНА   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси   Кметът на Община Ботевград организира     Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2022 година     Обсъждането ще се проведе на 30.03.2022 година /сряда/ ...

23 Март 2022   Прочети ...


Обявление за удължаване срока за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

    В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проект...

22 Март 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 18.03.2022г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование Отчетникгр.БотевградСредно 1 Електротехник, промишлено предприятие гр.Ботевград Средно 2 Водач, електрокар гр.Ботевград Средно 3 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 4 Работник, товаро-разтоварна дей...

21 Март 2022   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

17 Март 2022   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

17 Март 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

           Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:               1. Раздел III. буква А. Имоти и съоръ...

15 Март 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 14.01.2022г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше 2 Учител, общообразователен ...

15 Март 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния к...

09 Март 2022   Прочети ...