Обяви

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №218/23.08.2023 г. на Общин...

14 Септември 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” в отдел „Управление на проекти и програми“

Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците”: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър” по специалност „Екология и опaзване на околната среда“, „География и био...

11 Септември 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1.  Раздел III. буква В. Имоти, върху които Община Ботевград ...

05 Септември 2023   Прочети ...


Обявление за подбор на персонал за Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ В С. СКРАВЕНА И С. ЛИТАКОВО, ОБЩИНА БОТЕВГРАД В изпълнение на Договор № Д03 – 21/18.04.2022г. за изпълнение на проект №BGLD-2.003-0013  „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на...

04 Септември 2023   Прочети ...


Планови измервания на ЕСО налагат прекъсване на електрозахранването в част от общ. Ботевград и Мездра

Прекъсването на електрозахранването ще бъде на 06.09.2023 г. от 00:00 ч. до 05:00 ч.   София, 31.08.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че поради планови измервания в подстанция „Ботевград“, собственост ...

31 Август 2023   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния к...

31 Август 2023   Прочети ...


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година

ПОКАНА   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси  Кметът на Община Ботевград организира Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година Обсъждането ще се проведе на 28.08.2023 година /понеделник/ от 17.00 ...

21 Август 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 18.08.2023г.

18 Август 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – общинска собственост, за разполагане на преместваеми търговски обекти

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2...

15 Август 2023   Прочети ...


146 години от Шипченската епопея

10 Август 2023   Прочети ...