Обяви

ОБЯВА за провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година

                                                                О Б Я В А За провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Зако...

22 Август 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

    На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до...

19 Август 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ   На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс...

19 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:                   1. Заглавието на раздел III. буква...

15 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общи...

15 Август 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 12.08.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Техник, робот гр.Ботевград Средно 3 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше/Полувисше 4 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 5 Монтажник, електрон...

13 Август 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 1 - 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че в законоустановения 30 – дне...

11 Август 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО

10 Август 2022   Прочети ...


Избори за народни представители 02 октомври 2022 г.

   Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.   Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

06 Август 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКСМЕТАЛ ГРУП ЕООД

01 Август 2022   Прочети ...