Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.12.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, изделия от пластмаса гр.Ботевград Средно 4 Заварчик гр.Ботевград Средно 5 Шлосер гр.Ботевград Средно 6 Бояджия, промишлен...

03 Декември 2021   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за новоразкрита социална услуга в град Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

01 Декември 2021   Прочети ...


Обявление за удължаване срока за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

19 Ноември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 6 броя тръбни кладенци в границите на водоснабдителни групи "Краище - 3" и "Краище - 1&

18 Ноември 2021   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности.

16 Ноември 2021   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.

16 Ноември 2021   Прочети ...


Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година

15 Ноември 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 12.11.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, изделия от пластмаса гр.Ботевград Средно 4 Заварчик гр.Ботевград Средно 5 Шлосер гр.Ботевград Средно 6 Бояджия, промишлен...

15 Ноември 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2022 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. ...

12 Ноември 2021   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 13.1...

12 Ноември 2021   Прочети ...