Обяви

Уведомление за инвестициинно предложение на "АРГУС КОМЕРС" ЕООД ЗА "ЕКСТЕНЗИВНО И ПОЛУИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА В МИКРОЯЗОВИР "мАЛИ ЛАГ", В пи 05515.6173, БОТЕВГРАД

21 Май 2021   Прочети ...


Заповед РД-02-15-45/05.05.2021г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

17 Май 2021   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 17...

17 Май 2021   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

17 Май 2021   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че...

14 Май 2021   Прочети ...


Информационен ден по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград”.

13 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:             Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград...

10 Май 2021   Прочети ...


Община ботевград обявява свободни работни места на длъжност "чистач/хигиенист"

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0035 „Патронажна грижа + в Община Ботевград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Община Ботевград   ОБЯВЯВА своб...

30 Април 2021   Прочети ...


Излъчване на живо на редовна сесия на Общински съвет Ботевград - 29.04.2021г.

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020г. на ОбС - Ботевград общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на Общинския съвет. Може да наблюдавате днешното заседание на следния линк:   https://youtu.be/TwMHOkMRkwU      ...

29 Април 2021   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина

   

29 Април 2021   Прочети ...