Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2023 г.

  На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт...

14 Ноември 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

    На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до ...

14 Ноември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има го...

08 Ноември 2022   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-02-37/1/02.11.2022 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

07 Ноември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-о...

03 Ноември 2022   Прочети ...


Обявление по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За ЖС в ...

03 Ноември 2022   Прочети ...


Обявление за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът...

01 Ноември 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 28.10.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 419-3011 Отчетник Ботевград Средно 2 3119-3007 Техник, робот Ботевград Средно 3 8182-2004 Огняр Ботевград Средно 4 5120-2001 Готвач Ботевград Средно 5 3341-3003 Мениджър екип Ботевград Висше/Средно 6 2...

31 Октомври 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 14.10.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 4212-1003 Касиер-приемчик, тотализатор гр.Ботевград Средно 2 4212-3008 Крупие гр.Ботевград Средно 3 7231-2001 Автомонтьор гр.Ботевград Средно 4 5322-1002 Личен асистент гр.Ботевград Основно 5 8212-2007...

19 Октомври 2022   Прочети ...


OБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка

19 Октомври 2022   Прочети ...