Обяви

Заповед ОА-151/03.04.2023г. за определяне на пожароопасен сезон

 

03 Април 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 31.03.2023г.

31 Март 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалните услуги "Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства" и "Център за обществена подкрепа"

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

31 Март 2023   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

    На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до...

24 Март 2023   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София

21 Март 2023   Прочети ...


Инвестиционно предложение за изграждане на складово-логистична база и паркинг" на "ВИ-ПИ-ГРУП" ЕООД

20 Март 2023   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че...

20 Март 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Специалист ТСУ .

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо.  2. Професионале...

20 Март 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.03.2023г.

17 Март 2023   Прочети ...


Обявление  за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90а – 90б с ширина 3.50 м. в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград 

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост , СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90...

17 Март 2023   Прочети ...