Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 1...

14 Октомври 2022   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

12 Октомври 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

            Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Боте...

11 Октомври 2022   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.119 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“ представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖ...

07 Октомври 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура по принудително отчуждаване на чaсти от поземлени имоти, попадащи в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост   УВЕДОМЯВАМ собствениците на поземлени имоти, части от които попадат в улица от о. т. 291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково – публична...

07 Октомври 2022   Прочети ...


Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.

07 Октомври 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ Н

На основание чл. 77, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 04....

04 Октомври 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.10.2022г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 2330-5004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Трудовец Висше; работа с компютър 2 5414-1007 Охранител гр. Ботевград Средно 3 6142-1014 Машинен оператор, производство на пластма...

03 Октомври 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

"На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт относно определяне на границите на районите, в които община Ботев...

28 Септември 2022   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.119 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“ представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИ...

14 Септември 2022   Прочети ...