Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси”.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ към отдел „Правно нормативно обслужване“ Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „О...

09 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Общин...

05 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социални дейности“ в звено „Асистентска подкрепа“.

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.05.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Асистентска подкрепа“  Сътрудник социални д...

04 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Общин...

03 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград предлага на предварително обсъждане решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“)

На 16.05.2023г. (вторник) от 17:00ч. в зала „Ботевград“ е насрочено предварително обсъждане на решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“). Основно обсъждането е насочено към собстве...

28 Април 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Енергийно обновяване на сградата на НЧ "19-ти февруари 1906", с. Скравена, община Ботевград"

28 Април 2023   Прочети ...


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Туризъм и публични събития"

ОБЯВА Общинско предприятие „Туризъм“ обявява свободно работно място /по заместване/ по трудов договор за длъжността „Туризъм и публични събития“ Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността ...

28 Април 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 21.04.2023г.

27 Април 2023   Прочети ...


Изработване на проект за изменение на ПУП в кв. 212 и кв. 214 по плана на гр. Ботевград

Община Ботевград на основание чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че  ще бъде проведено обществено обсъждане на два проекта за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/:   1) Изменение на ПУП-ПР на...

27 Април 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

            Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1. Раздел V. „Описание на имотите, в които община...

26 Април 2023   Прочети ...