Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

14 Ноември 2023г. Прочетена 489

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор и развитие на служителите в социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство.

Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

Социален работник -  1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Социални дейности“, „Социална педагогика“.

 

Характер на работата:  Ръководи, организира и контролира цялостната социална дейност в ДЦПДУТС;Участва в мултидисциплинарни екипи с други специалисти от ДЦПДУТС и при изготвяне на всички необходими документи на потребителите свързани с ползването на услугата ДЦПДУТС; Организира приемането, настаняването и извеждането на децата от Дневния център; Участва при изготвяне на индивидуален план за грижа и оценка на потребностите; Следи за качественото предоставяне на социалната услугата; Организира и провежда  групова работа с потребители и техните семейства; Разработва и прилага подходящи планове за социална работа, които са фокусирани върху детето, съобразени с възрастта и вида на увреждане;

 

Арт терапевт- 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика“.

Характер на работата: Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Прилага различни видове методи и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

Рехабилитатор – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Рехабилитатор” „Кинезитерапия“ „Лечебна физическа култура“

 

Характер на работата: Организиране и провеждане на медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите с увреждания,  целящи укрепване на общото им и физическо здраве; Изследване на моторното развитие на всеки потребител; Оказване на подкрепа и превенция на изоставянето на децата с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива; Провеждане на дейности за развитие на уменията на потребителите за придвижване в различна среда (закрити и открити пространства);

 

Медицинска сестра – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна  степен  „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“, „ Медцински фелшер“

 

Характер на работата: Медицинската сестра организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското и санитаро-хигиенно обслужване на потребителите; Оказва медицинска помощ и изпълнява всички дейности по опазване на здравето на потребителите; Следи за изпълнението на стандартите и критериите за хранене; Помага в предоставянето на храна на потребителите в ДЦПДУТС; Извършва консултативна, информационна и превантивна дейност по отношение на потребителите и техните семейства относно здравните им проблеми;

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография

- декларация за лични данни – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от ДЦПДУТС на адрес: ул. „Александър Батенберг“ № 14, ет.2 или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в ДЦПДУТС ул.“Александър Батенберг“ 14, ет. 2 от 8:30 часа до 17:30 часа в периода 14.11.2023г. до 24.11.2023г. включително.

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 Извършва се преглед на документите и се изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се в ДЦПДУТС на адрес: гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“14, ет. 2.

 Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал до Управителя на ДЦПДУТС, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Списък от файлове
Заявление - образец
Автобиография (CV) - образец
Декларация за съгласие - образец
Списък допуснати кандидати
Списък класирани лица

Назад

Последни обяви

Prev Next