Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

01 Април 2024г. Прочетена 159

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор и развитие на служителите в социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство.

Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

 

Хигиенист – 1 лице с 4 часова заетост

Минимални изисквания: минимална образователна степен - основно образование.

Характер на работата: Хигиенистът осъществява санитарно-хигиенното обслужване, почистване и дезинфекциране на помещенията в ДЦПДУТС; Поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащото дворното пространство и , фасадата; Осигурява безопасна, сигурна и хигиенична среда, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности;

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография

- декларация за лични данни – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от ДЦПДУТС на адрес: ул. „Александър Батенберг“ № 14, ет.2.  или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в ДЦПДУТС ул.“Александър Батенберг“ 14, ет. 2 от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 01.04.2024г. до 05.04.2024 г. включително.

 

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 Извършва се преглед на документите и се изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се в ДЦПДУТС на адрес: гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“14, ет.2.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал до Управителя на ДЦПДУТС, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране

 

Списък от файлове
Заявление - образец
Автобиография (CV) - образец
Декларация за съгласие - образец
Списък допуснати кандидати
Списък класирани лица

Назад

Последни обяви

Prev Next