имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

13 Юни 2022 Прочетена 50

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

           Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.106.25 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 667 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 6, местоположение спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км, номер по предходен план: 106025


Назад

Последни обяви

Prev Next