Информационен лист за Проект „ Адаптация и изпъление на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки ”

07 Февруари 2019 Прочетена 2443

 

http://www.sungurlare.org/images/thumbnails/images/euprogs/esf-fill-125x107.png

“Министерство на труда и социалната политика”
Проект № BG05M9OP001-4.003-0046-C01
“Адаптация и изпъление на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки”

http://www.sungurlare.org/images/thumbnails/images/euprogs/rcr-fill-125x106.png

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

Договор BG05M9OP001-4.003-0046-C01

 

Проект „ Адаптация и изпъление на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки ”

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ ,финансирана по

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси”

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ : ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

Маргинализацията е състояние, в което хората живеят на ръба поради силно ограничен достъп до ресурси и възможности, необходими за достоен живот. Около 20-30 семейства в община Ботевград изпитват взаимно допълващи се елементи на икономическа, социална, здравна, образователна, жилищна, правна и т.н. изолация, както и са подложени на стигматизация. Общинската администрация в Ботевград се стреми да подобри тяхния статус, но се нуждае от различни иновации, приложими на местно ниво, за трудово, здравно, образователно и т.н. включване на маргинализирани групи. Проектът на "Националния институт по здравеопазване и социални грижи", Финладния насочен към увеличаване на възможностите за заетост на лица, отдалечени от пазара на труда, чрез разработване на иновативни начини за използване на социални критерии в обществените поръчки, може да осигури така необходимите социални иновации за интегриране или реинтегриране на маргинализирани роми на пазара на труда.
Общата транснационална цел е да се проучи как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки чрез участие в организираните от Националния институт по здравеопазване и социални грижи (THL) семинари, както и чрез обмен на информация относно проведените обществени поръчки с критерии за заетост в град Хелзинки и Вантаа, дейности в Хелзинки с акцент върху ромското население, както и проучвания на THL в тази област. От своя страна община Ботевград ще бъде отговорна за адаптиране и валидиране на използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интегриране и реинтегриране на пазара на труда; да информира хората в маргинализираните групи за новооткритите възможности въз основа на социалните критерии в обществените поръчки; да организира оценката на постигнатите резултати; да разпространи както положителните, така и негативните резултати.


ЦЕЛИ:


Общата транснационална цел е да се проучи как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки
Да се обмени опит по време на тематичните семинари, организирани от партньорската организация;
Да се ​​подобри капацитетът на общинските служители, участващи в процеса на изготвяне на обществени поръчки от една страна, и от друга на тези, които работят с ромската общност в Ботевград (трудови, здравни, образователни, социални медиатори) как да се справят с предизвикателството да активизират хора, които са твърде далеч от пазара на труда.
Да се ​​адаптира и валидира използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интеграция и реинтеграция на пазара на труда.
Да се информират хората от маргинализираните групи за новооткритите възможности въз основа на социалните критерии в обществените поръчки;
Да се ​​оценят постигнатите резултати;
Да се ​​разпространят положителните и негативните резултати сред общините, включени в програма ROMACT, които се стремят да подобрят участието на ромските общности на местно ниво, както и сред други заинтересовани институции и организации в България.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


1.    Създаден екип от общински служители, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки и трудови, здравни, образователни, социални медиатори, работещи с ромската общност в Ботевград с повишен капацитет за привличане на маргинализирани групи към пазара на труда.
2.    Пълноценно участие в тематичен семинар, организиран от Националния институт по здравеопазване и социални грижи (THL), както и в работни срещи за обмен на информация относно проведените обществени поръчки с критерии за заетост в градовете Хелзинки и Вантаа, опитът на община Хелзинки по отношение на социално-икономическото включване на ромското население, както и изследванията на THL в тази област. От своя страна представителите на община Ботевград също ще представят своите успехи и проблемни моменти в работата си с маргинализирани групи от ромската общност по време на семинара и работните срещи.
3.    Изработен подробен доклад с описание на споделения опит по време на посещението и предложения за използването му в община Ботевград.
4.    5 работни срещи по интернет (най-малко) и съответно 5 протокола от интернет срещите;
5.    1 обществена поръчка с адаптирани и валидирани социални критерии
6.    1 доклад с анализ на резултатите от обществената поръчка;
7.    4 информационни срещи в различни ромски квартали относно новооткрити работни места (най-малко);
8.    Минимум 10 човека от маргинализираните групи от ромската общност в Ботевград да бъдат интегрирани на пазара на труда в резултат на проведената обществена поръчка със социални критерии.
9.    1 доклад с оценени резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи
10.    1 заключително информационно събитие за разпространение на резултатите сред заинтересованите страни в България;
11.    Ръководство, издадено на български и английски език;
12.    Възможност за мултиплициране на резултатите от проекта в други общини в България и други държави, участващи в програма ROMACT (Чехия, Румъния, Словакия и Италия).

Имайки предвид идентифицираните нужди на целевите групи, настоящият проект ще проучи, адаптира и трансферира социална иновация за това как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки. Ролята на публичния сектор като работодател за хората в уязвимо положение на пазара на труда е подценявана. Съществува необходимост от по-добро използване на обществените поръчки като активна мярка на пазара на труда, за да могат хората от маргинализираните групи да имат достъп до него. Обществените поръчки все още се разглеждат като нещо отделено от другите икономически действия и политически решения, които общините предприемат. Социалните критерии в обществените поръчки правят връзката между политиката, икономиката и обществените поръчки видима и конкретна.
В редица европейски страни обществените поръчки са широко използвани за подкрепа на приобщаващи политики на пазара на труда. ЕС подкрепя използването на социални критерии в обществените поръчки и този проект е добър пример за това как държавите-членки на ЕС могат на практика да работят заедно за по-добри обществени поръчки.
Проектът предлага информация за общините и ги подкрепя в успешното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с насоченост към заетост на маргинализирани групи.
Свързването на обществените поръчки и трудовата заетост е разумно и чрез това е възможно да се създадат пътища към отворения пазар на труда за лица, които са твърде отдалечени от него, за да се справят сами. Проектът дава възможност да се обмени опит, а обменът на знания между държавите от ЕС в областта на обществените поръчки е особено подходящ, тъй като в голяма степен се регулира от законодателството на ЕС.
Ролята на партньорската организация - Националния институт по здравеопазване и социални грижи е да предостави информация за социална иновация за това как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за около 20-30 семейства в община Ботевград, които изпитват взаимно допълващи се елементи на икономическа, социална, здравна, образователна, жилищна, правна и т.н. изолация, както и са подложени на стигматизация. Интегрирането им на пазара на труда ще им даде възможност да започнат да преодоляват маргиналното си състояние. Адаптирането на социалната иновация ще се състои в споделяне на модела и опита на Националния институт по здравеопазване и социални грижи и постигнатото до момента в гр. Хелзинки и гр. Вантаа по време на посещението във Финландия, както и с помощта на интернет базираните работни срещи и тяхното привеждане в съответствие с нуждите на община Ботевград. При валидирането на социалната иновация ще се проведе поне една обществена поръчка от община Ботевград с използването на социални критерии, насочени към подкрепа за достъп до пазара на труда на маргинализирани групи.
Това партньорство ще намали разходите за прилагане на социалната иновация, поради намаленото време за нейната подготовка (използва се вече съществуващо решение, което позволява ограничаване на разходите за подготовка на продукта) и ще премахне потенциалните грешки и проблеми, тъй като споделяйки своя опит могат да се прогнозират проблемите, свързани с въвеждането на социалната иновация и съответно да се предприемат мерки за минимизиране на рисковете при въвеждането.
В същото време трудовите, здравни, образователни, социални медиатори, част от екипа ще организират минимум 4 информационни срещи в различни ромски квартали в община Ботевград относно новооткритите възможности за работа въз основа на социалните критерии в обществените поръчки и ще оказват подкрепа за интегрирането на маргинализираните групи на пазара на труда.
В резултат очакваме минимум 10 човека от маргинализираните групи от ромската общност да бъдат интегрирани на пазара на труда.
Благодарение на дейностите, свързани с разпространението на резултатите от проекта и други общини в България, които се опитват да постигнат социално-икономическа интеграция на маргинализраните групи на тяхна територия ще могат да се ползват от социалната иновация за това как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществените поръчки.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:


Целевите групи, към които е насочено настоящото проектно предложения са следните:
Ромските общности в община Ботевград имат следното разпределение - в гр. Ботевград живеят около 3 500 човека, в с. Литаково – 1 000, в с. Новачене – 700, с. Врачеш - 500, в с. Скравена – 200, с. Трудовец - 200. Три основни подгрупи роми живеят в общината: йерлии, цуцумани, калайджии. Всички са християни (православни и евангелисти), всички говорят български език, а тези, които живеят в с. Литаково говорят ромски. Основните проблеми, с които се сблъскват са задълбочаващите се процеси на сегрегация на детските градини и училищата, особено в селата, ранните бракове, трудният достъп до здравеопазване. По отношение на заетостта проблемите саследните: ниското образование и отсъствието на квалификационни умения сред безработните роми е сериозна пречка при осигуряването на работа; липсата на трудови навици често води до прекратяване на заетостта им; нямат необходимите умения за търсене и кандидатстване за работа; наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица и демотивация за работа поради продължителна безработица; липсва заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни роми, които са с ниско образование и квалификация; висок е процентът на заетост в сивия сектор.
Особено тежко е положението на около 20-30 семейства, които изпитват взаимно допълващи се елементи на икономическа, социална, здравна, образователна, жилищна, правна и т.н. изолация, както и са подложени на стигматизация. Именно те се нуждаят от специална подкрепа, която могат да получат благодарение на проекта. Очакваме 10 лица от крайно маргинализираните ромски групи да се интегрират на пазара на труда, с което да се постави едно стабилно начало за излизане от маргинализираното им положение.
С оглед на спецификата на дейностите в рамките на инвестиционния приоритет като целева група са и служителите на общинската администрация, имащи отношение към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.


 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:


⦁    Дейност 1 Повишаване на капацитета на общински служители, участващи в процеса на възлагане на обществени поръчки, както и на медиатори, работещи с ромската общност в Ботевград по отношение на прилагането на социалните иновации на финландския Национален институт за здравеопазване и социални грижи, насочени към увеличаване на възможностите за заетост на дългосрочно безработни лица от маргинализирани групи;
⦁    Дейност 2: Адаптиране и валидиране на социални иновации на основата на финландски иновативни модели, свързани с използването на социални критерии в обществените поръчки с цел интеграция и реинтеграция на пазара на труда на маргинализирани групи.
⦁    Дейност 3: Oценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
⦁    Дейност 4: Дейности за разпространение на постигнатите резултати


 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:


19 месеца: от 07.02.2019г.до 07.09.2020г.


 ОБЩА СТОЙНОСТ:


123637.76лв.,от които от ЕСФ:117637,87лв. и национално финансиране:6181,89лв.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Назад

Последни обяви

Prev Next