Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод за „Автомагистрали Хемус“ АД – клон Ботевград“, община Ботевград

09 Февруари 2021 Прочетена 40

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

„Балкангаз 2000“ АД – Ботевград

Михаил Петков Димитров – изпълнителен директор

Тел.: 0887794285

 Пълен пощенски адрес.

ул. „Академик Стоян Романски“ № 2, град Ботевград 2140

 Телефон, факс и e-mail

+359 723 66007; office@balkangaz2000.com

 Лице за контакти.

Искра Василева, инж. инвестиционен процес, 0878570687

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на подземен разпределителен газопровод (РГ) за природен газ за „Автомагистрали Хемус“ АД, клон Ботевград. РГ ще бъде изпълнен от PE 100 SDR 11, с работно налягане 0,6 МПа и капацитет от 1 400 Нм3/ч.

Дължината на проектното трасе е 1 509 м. Площ на сервитута 3 018 кв. м.

Трасето започва от имот 66860.19.1, землище с. Скравена, община Ботевград с тръба ф110 PE 100 SDR 11 чрез врязване в съществуващ газопровод. Продължава по селскостопански пътища до вливането на р. Калница в р. Бебреш, където РГ преминава от Ф110 мм във Ф90 мм и посредством хоризонтално сондиране под дъното преодолява реката. От там отново се разполага в зоната на селскостопански пътища до достигането му до имота на „Автомагистрали Хемус“ АД.  

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

За инвестиционното предложение има издадено Решение №СО – 257 – ПР/2013 г. от РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е постановено да не се извършва ОВОС. Същото е изгубило правно действие поради изтичане на петгодишния срок за започване осъществяването на инвестиционното намерение.

Предвиденият за изграждане разпределителен газопровод до имота на „Автомагистрали Хемус“ АД – клон Ботевград“ е разклонение на „Разпределителен газопровод от регулацията на с. Скравена до с. Новачене“, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1629 от 29.12.2011 г.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси.

По време на строителството ще бъде направен изкоп със средна дълбочина 100 см и ширина 40 см. След полагането на тръбата ще се извърши обратно засипване на изкопа и трамбоване. За предвидените СМР не е необходимо водоснабдяване.

По време на експлоатацията, чрез газопровода ще се извършва доставка на природен газ, при което няма да е необходимо използване на никакви допълнителни ресурси.

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството са изкопани земни маси  и парчета от снаждането на тръби PE 100 SDR 11. Предвид малките количества на парчетата тръба, същите се съхраняват на склад и се предават на лица притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци. 

На обекта няма да се образуват отпадъчни води по време на експлоатация, както и по време на строителство.

Предвид естеството на дейността, на етапа на експлоатация не се очаква да се генерират отпадъци.

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Изграждането на разпределителния газопровод не причинява замърсяване и вредно въздействие (дискомфорт) върху околната среда и не се очакват екологични проблеми, предвид характера на дейностите по изграждането на газоразпределителната мрежа, а след въвеждането ѝ в експлоатация ще бъдат постигнати екологични ползи вследствие замяната на други горива с природен газ.

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

При нормална експлоатация няма риск от големи аварии.

Аварийните ситуации са свързани само и единствено с изтичане на природен газ в атмосферата с ограничено локално въздействие, непосредствено в зоната на пробива. Авариите, които биха могли да възникнат са с такъв размер и характер, даващи възможност прекратяването на изтичането да е в рамките до един час – за целта в началото на разпределителният газопровод е предвиден единичен кранов възел, който позволява спиране на газоподаването, както и е предвидена възможност за изпускане на газа от него при необходимост. Експлоатационното дружество („Балкангаз 2000“ АД) разполага с авариен екип, който е на разположение 24 часа ежедневно за реакция при възникване на аварийни ситуации.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното намерение няма да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. В резултат на неговата реализация няма да настъпят рискове за човешкото здраве. 

Предвиденото за изграждане трасе на разпределителния газопровод не засяга източници или съоръжения за вода за питейни и битови нужди, а в района на реализацията, няма минерални извори.

По време на изграждането трасето на газопровода би могло да се образуват прахови емисии от изкопни работи. Тези емисии са незначителни и не биха оказали никакво въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Предвиденото за изграждане трасе минава през земеделски земи, като в близост няма жилищни и обществени сгради.

Инвестиционното намерение попада в землището на село Скравена и там няма курортни ресурси като лечебна кал и минерална вода, няма курорти и курортни местности.

След реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат налични екологични ползи, тъй като замяната на течното гориво ще доведе до намаляване на емисиите от СО2, серни и азотни окиси и др.

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Трасето на разпределителния газопровод преминава през землището на село Скравена, община Ботевград, област Софийска. Засегнатите от сервитута имоти са 66860.63.12, 66860.109.176, 66860.109.270, 66860.102.124, 66860.102.123, 66860.102.106, 66860.102.107, 66860.102.108, 66860.103.25, 66860.101.108 и 66860.19.1. Собствеността върху цитираните имоти е общинска частна, общинска публична и държавна частна (за р. Бебреш). Вида на територията е „за нуждите на селското стопанство“, „за нуждите на транспорта“ и „водни течения и водни площи“.

За етапа на строителство няма дейности изискващи осигуряване на площи извън строителната площадка по трасето на газопровода. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

За етапа на строителство няма да е необходимо използването на опасни вещества, съгласно от приложение № 3 към ЗООС. Основните процеси са изкопни работи, полагане на тръба PE 100 SDR 11, провеждане на изпитания, обратен насип и възстановяване на селскостопанските пътища. Изкопните работи ще се извършват с багер с дълбочината на изкопа 100 см. Няма участъци от трасето, които да налагат използването на взрив. 

Инвестиционното намерение предвижда пренос на природен газ с работно налягане 0,6 МПа и годишно потребление около 500-600 хил. Нкуб.м.

Природният газ, който съдържа над 96% метан е леснозапалим, а в смес с въздуха в определени съотношения – и взривоопасен. В случая, гарантираната и контролирана херметичност на подземния тръбопровод, както и материалът полиетилен PE 100 SDR 11, от който е предвидено да бъде изпълнен, елиминират опасностите от запалване и взрив в експлоатационни условия. При описаните параметри на газопровода – дължина, сечение и работно налягане, в него ще се съдържат до 70 Нкуб.м газ. Това означава, че при характерната за природния газ плътност до 0,7 кг/Нкуб.м, теглото на газа ще е до 50 кг, което е хиляди пъти по-малко от нормата в Приложение № 3 към ЗООС.

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Използват се съществуващите пътища.

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството започва след издаване на разрешение за строеж и откриване на 

строителна площадка за обекта. Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

Строително-монтажните работи се извършват в технологична последователност на база на одобрените работни проекти, съгласно българското законодателство, като ще се документират в съответствие с изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

След приключването на СМР се провежда Държавна приемателна комисия, която разрешава ползването на разпределителния газопровод. 

При експлоатацията на предвидения за изграждане газопровод, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, състоянието на газопровода е обект на периодични проверки, извършвани от специализирана фирма за технически надзор и от органите на ДАМТН. В експлоатационното дружество има назначено длъжностно лице, осъществяващо ежедневен контрол върху дейностите по тяхната поддръжка, развитие и присъединяване на нови абонати. 

 

6. Предлагани методи за строителство.

За етапа на строителство основните процеси, които се предвиждат са:

- изкопни работи посредством багер.

- полагане на тръба PE 100 SDR 11 – ръчно на участъци от по 100 м, свързвани помежду си чрез челни заварки, преодоляване на р. Бебреш чрез хоризонтално сондиране и полагане на обсадна тръба под нейното корито.

- обратен насип с багер и трамбоване.

Трасето е разположено в полски пътища, които нямат настилка и възстановяването ще се състои в трамбоване на обратния насип.

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Асфалтовата база е голям консуматор на гориво. Природният газ е най-екологичният и икономически най-изгоден вариант. Високите изисквания за опазване на околната среда налагат замяната на течни и твърди горива с природен газ, като алтернативно високоефективно енергийно и екологично гориво. По този начин ще се постигне в дългосрочен план  намаление на емисиите от парникови газове в атмосферата, намаляване на необходимата енергийна консумация и намаляване на фините прахови частици. Преминаването на природен газ като производствено гориво ще позволи да се постигне значително намаляване на необходимостта от използването на течни горива в асфалтовата база. Реализацията на инвестиционното намерение ще окаже положителен ефект по отношение екологичното състояние в района.

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложен трасировъчен план.

В района няма обекти, подлежащи на здравна защита, както и територии за обекти на културното наследство.

Най-близката защитена зона е „Бебреш“ по директивата за местообитанията (Натура 2000). Код на обекта BG0000374. Не се очаква въздействие върху защитената зона.

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Трасето на разпределителния газопровод минава през земеделски земи. В района се отглеждат едногодишни култури като пшеница, ечемик, царевица и др.

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попада в чувствителни зони, уязвими зони и защитени зони.

Трасето на разпределителния газопровод не засяга източници или съоръжения за вода за питейни и битови нужди. 

В района няма минерални води. 

Изграждането и експлоатацията на обекта не е в противоречие с целите на Националната екологична мрежа. 

Най-близката защитена зона е „Бебреш“ по директивата за местообитанията(Натура 2000). Код на обекта BG0000374. Не се очаква въздействие върху защитената зона. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното предложение не включва и не налага съпътстващи дейности като добив на строителни материали, изграждането на водопроводи, добив и пренасянето на енергия, както и дейности по жилищно строителство.

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За преминаването на разпределителния газопровод под руслото на р. Бебреш, след вливането на р. Калница, има положително становище с изх. № 5124/04.10.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Трасето на разпределителния газопровод минава през земеделски земи. Наличието на газопровода няма да промени условията на ползване, тъй като в района се отглеждат едногодишни зърнени култури като пшеница, ечемик, царевица и др.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Разпределителният газопровод пресича р. Бебреш след вливането на р. Калница. Преминаването става без да се засяга коритото на реката - под дъното ѝ посредством хоризонтално сондиране – за целта има издадено положително становище на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Инвестиционното намерение не попада в крайбрежни зони и зони от морската околна среда.

4. планински и горски райони;

Инвестиционното намерение -  разпределителният газопровод преминава през земеделски земи и не засяга горски територии. 

5. защитени със закон територии;

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии - най-близката защитена зона - „Бебреш“ е извън неговия обхват.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Най-близката защитена зона е „Бебреш“ по директивата за местообитанията (Натура 2000) и инвестиционното намерение няма да го засегне.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В центъра на село Скравена е разположен Паметник-костница на Ботевите четници, попадащ в списъка на Стоте национални туристически обекта. Паметникът е с историко-мемориален характер и не може да бъде повлиян от изграждането и експлоатацията на газопровода, тъй като инвестиционното намерение не достига до него.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

По трасето на разпределителния газопровод няма обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

При строителството и експлоатацията няма риск за населението и човешкото здраве  и не се очакват неблагоприятни въздействия по отношение на въздуха, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие. 

Инвестиционното намерение няма да засегне елементите на културното наследство.  Също така то не засяга и източници или съоръжения за вода за питейни и битови нужди.

По време на строителство би могло да се образуват прахови емисии от изкопни работи. Тези емисии са незначителни и не биха оказали никакво въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

След реализацията на инвестиционното намерение ще бъдат налични екологични ползи, тъй като замяната на течното гориво ще доведе до намаляване на емисиите от СО2 , серни и азотни окиси и др. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Най-близката защитена зона е „Бебреш“ по директивата за местообитанията (Натура 2000). Не е възможно въздействие върху защитената зона.

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага възможност за възникване на големи аварии и/или бедствия. Съоръженията ще отговарят на нормативните изисквания и техническите стандарти за безопасност.

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Инвестиционното предложение не предполага каквото и да било отрицателно въздействие.

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира извън населено място, в зоната на земеделски земи.

Няма вероятност след реализацията на инвестиционното предложение да се появят въздействия върху околната среда в следствие на нормалната експлоатация на съоръжението.

Има малка вероятност от възникването на аварийни ситуации – локално изтичане на газ, като те няма да засегнат населението. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Възникването на аварийни ситуации е вероятно в много редки случай – предвиденият разпределителен газопровод ще бъде изпълнен съгласно всички изисквания на българското законодателство и съответните стандарти за безопасност и изграждане на техническа инфраструктура от подобен тип.

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Спазването на всички изисквания на българското законодателство и съответните стандарти при реализацията на инвестиционното намерение, ще сведе до минимум възможността за възникването на аварийна ситуация. Практиката на дружеството показва, че при съоръжения от такъв тип не възникват технологични аварии. Аварийни ситуации се създават само при извършване на нерегламентирани и/или несъгласувани с дружеството изкопни работи в зоната на газопровода.

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Въздействието на инвестиционното предложение не се комбинира с въздействията на други вече реализирани инвестиционни предложения - в района на реализацията на инвестиционното предложение няма съществуващи и одобрени други инвестиционни предложения.

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Реализацията на инвестиционното предложение ще включва изграждането на необходимите съоръжения за бързо и ефективно преустановяване на газоподаването при възникване на аварийни ситуации. По този начин ще бъде намалена възможността за въздействие. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение не попада в трансгранична зона и не може да окаже въздействие от трансграничен характер.

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не предполага отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Опазване на екологията и икономически изгодно производство на пътни асфалтови смеси.

На 12.03.2020 г. бе поставена обява на интернет страницата на Дружеството, относно инвестиционно предложение. Към настоящия момент няма проявен обществен интерес и няма постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

 

 

Дата:  11.01.2021 г.                                               Изпълнителен директор:   …………………

                                                                                                                                     (подпис)

 


Назад

Последни обяви

Prev Next