Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави"

16 Декември 2021 Прочетена 235

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

   

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

АПС Риъл Истейт ООД, гр. Ботевград, 2140 Индустриална Зона Микроелектроника 

2. Пълен пощенски адрес. гр. Ботевград, 2140 Индустриална Зона Микроелектроника 

3. Телефон, факс и e-mail. 

тел.: +359 885 112 253  , e-mail: vzhelyazkov@aps-printers-bg.com 

4. Лице за контакти. 

Валентин Желязков 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Обектът е ново инвестиционно предложение и представлява нова производствена сграда, разположена в собствен имот на Възложителя, който е част от вече функциониращ индустриален комплекс. Предвижда се сградата да бъде с разгъната застроена площ 2025 кв.м. На първо ниво с площ 1800кв.м да бъдат позиционирани производствените, складовите и санитарно-битовите помещения, а на втория етаж с площ 225кв.м, разположен над санитарно-битовите помещения ще бъде административната зона.   

Производството се осъществява в чисти стаи. Технологията предвижда производство, разделено на три основни технологични зони: 

I. Преден производствен край  

II. Заден производствен край 

III. Финално сглобяване 

В предния производствен край са предвидени химически процеси. Този процес се нарича фотолитография (ецване). В конкретното производство ецването се осъществява чрез потапяне на продукта във вани с Проявител, „царска вода“ (смес от азотна и солна киселина) и Римувър. Отработените химикали (течности) ще се предават на фирма, която има разрешение за третирането им. След потапяне във всяка от ваните, продуктите се измиват с дейонизирана вода – водата от това измиване се включва в производствената канализация.  

  В изпълнение на изискванията на Приложение №2 от Наредба № 7 от 14.11.2000г за условията и реда на заустване на производствените и отпадъчни води  в канализационната система на населените места се предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение, за пречистване на производствените отпадни води. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Строежът няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение 

Спецификата на производствена дейност не налага издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване или разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Имотите, в които попада инвестиционното предложение, са захранени с вода, канал, електричество и газ. До тях има изградени асфалтови пътища. За реализирането на инвестиционното предложение се предвижда преработка и разширение на вътрешноплощадковите мрежи. Не се предвиждат нови водопроводни и  канализационни отклонения. В имота има изграден трафопост, но за обезпечаване на разширения производствен процес се предвижда увеличаване на мощността и изграждане на допълнителен трафопост.  

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на Наредба №2 /2014 г.за класификация на отпадъците са: 

По време на строителството 

17 02 01- Бетон 

17 02 02- Стъкло 

17 02 03- Дървен материал, 

10 12 08 –Отпадъчен материал- керемиди 

Отпадъците, които ще се генерират по време на изграждане на обекта по своя състав, количество и начин на събиране не изискват специално разрешително и ще се депонират на определено от Общината място. 

По време на експлоатацията на обекта 

10.03.01 смесени битови отпадъци 

15.01.00 опаковки 

15.01.01 хартия и картон 

15.01.02 пластмаса 

Производствени отпадъци 

19.08.13 утайки от пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 

 

На територията на производствения комплекс няма да се извършва обезвреждане на отпадъци, а само предварително съхраняване на всички генерирани отпадъци до предаването им на лица, притежаващи разрешение за третирането им, по договорни отношения. За всеки от твърдите отпадъците са обособени площадки за съхраняване - метални контейнери, открити площи и специално отделени за целта помещения с ограничен достъп в зависимост от класификацията на отпадъка.   

Всички отработени химикали се предават на лицензирана фирма, която има разрешение за третирането им. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Не се очакват. 

Във връзка с технологичния процес – киселинно ецване, за пречистване на въздуха след това съоръжение се предвижда пречиствателен модул за въздух – скрубер, с което да се гарантира предотвратяване на изпускане на емисии на вредни вещества във въздуха . В изпълнение на изискванията на Приложение №2 от Наредба № 7 от 14.11.2000г за условията и реда на заустване на производствените и отпадъчни води  в канализационната система на населените места се предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение, за пречистване на производствените отпадни води, с което да се гарантира предотвратяване на контакт на опасни химични разтвори с води. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Не се очакват. За инвестиционното предложение е направен ДОКЛАД от извършена класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, съгласно който Предприятието не се класифицира като предприятие с „нисък рисков потенциал” или предприятие с „висок рисков потенциал“ основа на количествата съхранявани вещества и смеси с опасностите за околната среда.  

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Не се очакват. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение попада в границите на съществуващия индустриален парк в 

Индустриална зона Микроелектроника – Ботевград, в УПИ V-3040 и УПИ I-3040, (ПИ 05815.305.1142 и ПИ 05815.305.1143), кв.218  по плана на гр.Ботевград, общ. Ботевград. До обекта има изградена техническа инфраструктура. 

Имотите не са в близост до и не засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. Няма промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

Технологията предвижда производство, разделено на три основни технологични зони: 

I. Преден производствен край  

II. Заден производствен край 

III. Финално сглобяване:  

 В предния производствен край са предвидени химически процеси. Този процес се нарича фотолитография (ецване). В конкретното производство ецването се осъществява чрез потапяне на продукта във вани (с вместимост от 30 литра) с Проявител, „царска вода“ (смес от азотна и солна киселина) и Римувър. Отработените химикали (течности) ще се предават на фирма, която има разрешение за третирането им. След потапяне във всяка от ваните, продуктите се измиват с дейонизирана вода – водата от това измиване се включва в производствената канализация.  

В сградата се предвиждат следните точкови източници: 

- От вентилация на съблекални, душове и тоалетни в административната част на сградата, като проектното количество отработен въздух ще е съгласно изискванията на нормативната база. 

В производството се предвиждат: 

- Вентилационна система за отвеждане на отработен въздух от работна станция за киселинно ецване с капацитет 6500m3/h. Предвижда се съоръжение за пречистване на отработеният въздух, тип скрубер. 

- Вентилационна система за отвеждане на отработен въздух от тунелна пещ с капацитет 900m3/h. 

- Вентилационна система за отвеждане на отработен въздух от сушилня с капацитет 30m3/h за 1бр. сушилня (общ брой на сушилните – 10). 

- Вентилационна система за отвеждане на отработен въздух от машина в преден производствен край с капацитет 300m3/h. 

- Вентилационна система за отвеждане на отработен въздух от машина в преден производствен край 400m3/h. 

- Комин за отвеждане на изгорели газове от четири броя каскадно свързани стенни газови кондензационни котли с обща мощност 480kW. 

В производствения процес се предвижда използване на сушилни: 

- Сушилна пещ - първоначално се предвижда инсталиране на 6 сушилни пещи, а при разширение на производствения капацитет ще се монтират още 3 сушилни пещи. Топлинната мощност на всяка сушилня е 1700 W=1.7kW, с необходими изпускащи устройства с капацитет 30m3/h 

- Сушилня - Топлинната мощност на сушилнята е 500W=0.5kW, с необходими изпускащи устройства с капацитет 30m3/h 

- Тунелна пещ - Топлинната мощност на пещта е 40950W=40.95kW, с необходими изпускащи устройства с капацитет 900m3/h. 

В производствения процес се предвижда използване на органичен разтворител. Дейностите, при които ще се използва органичен разтворител са : 

• преден производствен край; • краен монтаж; 

Производствен процес Органичен разтворител Проектна годишна консумация 

Преден производствен край Ацетон 100 литра 

HKRS 63005 Sieb Reiniger  30 литра 

Разтворител 3 литра 

Разтворител (PGMEA) 320 литра 

MEK (Метил Етил Кетон) 140 литра 

Римувър (на базата на разредител и 2-

аминоизопропилалкохол). 11111 литра 

2,38 % Тетраметиламониев хидроксид във вода.  11111 литра 

Съоръженията, където се съхраняват химикали попадащи в обхвата на глава седма, раздел I и 

Приложение №3 на ЗООС са  два броя складове за опасни материали с площи 10.33кв.м и 7,82 кв.м.  

Част от отпадъчните производствени води ще преминават през пречиствателно съоръжение с капацитет/обем 5 куб.м. От пречиствателното съоръжение ще се отделят утайки  от пречистените води, които ще се съхраняват в конусовиден утаител към пречиствателното съоръжение и ще се извозват от специализирана фирма до депо за опасен отпадък.-очаквано количество около  0,2 т. 

Опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент №1272/2008, които ще се съхраняват и използват в предприятието са: 

1.Acetone – ацетон –  проектен капацитет 16 бр. туби по 2,5л,общо 40л , плътност 0.79г/см3 = 

0.0316т – в производствени разфасовки по 2,5л. 

2.Siebreiniger KSR 63– проектен капацитет 3бр. туби по 5л, общо 30л, , плътност 0.937г/см3 = 

0.0281т– в производствени разфасовки по 5л. 

3. Изопропилов алкохол – проектен капацитет 0,047т , 24бр. туби по 2.5л – в производствени разфасовки по 2,5л. 

4.Mетилетилкетон – проектен капацитет 0,024т Max 12бр. туби по 2.5л– в производствени разфасовки по 2,5л. 

5. Разтворител – проектен капацитет 0,08т,Max 17бр. туби по 5л – в производствени разфасовки по 5л. 

6.Фоторезист - 0,017т,Max 17бр. бутилки по 1л  

7.Римувър– проектен капацитет 2,46т,Max 519бр. туби по– в производствени разфасовки по 5л. 

8.Проявител - 2,60т Max 519бр. туби по 5л,– в производствени разфасовки по 5л. 

10.Солна киселина 37 %  проектен капацитет- 0,08т,Max 28бр. туби по 2,5л в производствени разфасовки по 2,5л. 

11.Азотна киселина 65% - проектен капацитет 0,037т,Max 25бр. туби по 2,5л в производствени разфасовки по 2,5л. 

15..LOCTITE – проектен капацитет 0,145т Max 2750бр. опаковки по 30cc 

Всички материали, които се доставят ще бъдат придружени с ИЛБ. 

5. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

6. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Постигането на целите на проекта ще стане  за срок от 18 месеца. 

За реализиране на проектното решение на сградата се предвижда: 

Строителство на производственото предприятие - комплексна сграда, в която функционално са обособени различните функционални зони. 

 

Офисна част 

Офисната част е предвидена на два етажа.  Входът на офисната част ще е с пропускателен режим. На партерно ниво ще са позиционирани санитарно-битовите помещения и помещение за почивка. Санитарно битовите помещения ще са разделени на две зони – съблекални за мъже и жени, работещи в „сива зона” зоната и съблекални за мъже и жени, работещи в „чиста стая” зоната. На второ ниво ще са разположени офисните помещения и зала за срещи. 

 

Производствена зона 

Производствената зона ще е отделена от административно-битовата и складовата част посредством брандмаер. Производството ще е разделено на две зони – „сива зона” зона, включваща обслужващи коридори и помещението 209 - Краен монтаж; „чиста стая” зона – включваща чисти производствени помещения.  

 

Складова  зона 

Складовата зона ще е разделена на основен склад за материали, склад за скъпи материали с контрол на достъпа и два склада за опасни материали – с директен достъп на вън. 

 

Зона технически помещения 

 

Площадка за технологични газове 

 

Конструкцията на сградата ще изградена от: 

• Монолитни фундаменти 

• Метални колони и покривна конструкция 

• Стоманобетонови цокли, околовръст на сградата. Топлоизолирани и са до кота +0.40. 

• От кота +0.40 на цоклите нагоре фасадата се изпълнява от термопанели на хоризонтален монтаж с пълнеж от минерална вата с клас по реакция на огън А2. 

• Покривът на сградата е плосък, изпълнен със следните материали: 

- покривна конструкция от метални главни греди  

- LT ламарина с вълна на ламарината съгласно конструктивни изчисления.  

- пароизолация от полиетиленово фолио 

- твърда минерална вата с плътност 150 – 165kg/m3 с дебелина 16 см 

- хидроизолация от поливинилхлоридно фолио – 1.5mm 

 

Възложителят няма програма за закриване, възстановяване и последващо използване на обекта. 

7. Предлагани методи за строителство. 

Строителството ще се състои от монолитно изграждане на фундаменти и плоча, основната конструкция ще е от предварително изготвени стоманени конструкции. 

8. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение е по инициатива на Възложителя, собственик на имота, с цел разширяване на производствения капацитет на същия. 

9. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

  

10. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение. 

Урегулираният поземлен имот УПИ І-3040, кв.218, по плана на гр.Ботевград, съставен от ПИ 05815.305.1142 и ПИ 05815.305.1143, е с площ 16 105м2. Имотът граничи на север, запад и югоизток с улици, на изток с УПИ IV-3040 за производствена дейност, на североизток с УПИ II3040 за производствена дейност. 

В имота са разположени съществуващи сгради – административна, производствени, складови и обслужващи, които осигуряват оптимални условия на съществуващото предприятие. Новата сграда се позиционира в средата на имота, южно от съществуващата складова сграда.  

 

 

 

Сателитно изображение с местоположението на площадката, показваща досегашното земеползване и съществуващата застройка.  

 

  

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на чувствителни зони. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). 

Не се предвиждат други дейности. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. За реализиране на инвестиционното намерение собственикът следва да осигури: 

- Разрешение за строеж 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

Имотът се намира в урбанизирана територия и не може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение не се очакват временни или трайни негативни въздействия върху здравето на хората и целостта на съществуващата екосистема в района, свързани с: вредни лъчения и енергийни полета, биологични,  химични или механични замърсители на атмосферата, водите и почвите. 

Реализацията и експлоатацията на застрояването няма да нарушат естествени местообитания и условия на живот на съществуващата флора и фауна. Проектното решение за озеленяване и благоустрояване предвижда запазването на съществуващите ценни растителни видове и полагането на системни грижи за съществуващата и новата растителност. Новопредвижданото озеленяване е съобразено с видовия състав, характерен за района. 

Инвестиционното предложение не попада и не влияе пряко или косвено върху защитени територии на единични и групови недвижими културни ценности.  

За управлението на отпадъците ще бъде изготвена и спазвана стриктно Програма за управление на отпадъците. Не се очаква да има пряко или косвено въздействие на генерираните отпадъци върху елементите на околната среда, върху здравето и комфорта на хората. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

В близост до обекта на инвестиционното предложение не се намират обекти от Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ.,бр.73 от 11.09.2007). 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Настоящето инвестиционно предложение не предполага големи аварии и/или бедствия. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатация.  

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. 

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта. За целта се предвиждат необходимите пречиствателни съоръжения, с които да се предотвратят рисковете от замърсяване. 

Съществува риск от злополуки по време на строителството или при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в проекта и Правилници, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал и посетителите. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват – на територията на собствен имот ; - локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.  

Засегнати могат да бъдат само обслужващия персонал на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. Вероятността за поява на въздействието е малка. 

Само по време на строителството и то краткотрайно. 

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. 

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на обекта. Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен 

План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

Не са налични други съществуващи и/или одобрени инвестиционни намерения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

По време на строителството и експлоатацията на обекта е необходимо да се спазват следните изисквания: 

- да се предвиди събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери; 

-по време на строителството на обекта да се извършва редовно почистване на имота и пътна инфраструктура 

- да се съгласува с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци. 

- при строителството на обекта да се спазят изискванията за рационалното използване на имота и ограничаване от евентуално замърсяване на прилежащите площи. 

- по време на строителството и експлоатация на обекта да се осигури разделно събиране на различните видове отпадъци, формирани от обекта, като се регламентира тяхното третиране. 

- да се провежда непрекъснат експлоатационен контрол на всички машини и съоръжения, за да бъдат поддържани в режим на нормална работа с оглед поддържане на шумов и акустичен комфорт. 

- регулиране режима на работа на вентилациите в зависимост от сезона и провеждане на периодичен контрол за ниво на шум и вибрации. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Не се предвиждат значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в района. Изразява се в разкриване на временни работни места на етап проектиране и строителство – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места на етап експлоатация. 

 

 

 

Списък от файлове
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Назад

Последни обяви

Prev Next