КАМПАНИЯ 2019 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

29 Август 2019 Прочетена 294

КАМПАНИЯ 2019

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“

И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) обявява прием за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна сред“ и Компонент 2 „Лична мобилност“ на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата).

Основната цел на Програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Програмата се прилага на територията на всички общини, на проектен принцип и се реализира ежегодно със средства от държавния бюджет в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

Дейностите по реализиране на програмата се подпомагат от Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, органите на местно самоуправление и организациите на и за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 и Компонент 2 на Програмата се подават до 30.09.2019 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък включително от 09:00 часа до 17:30 часа), по куриер или по пощата на адрес:

1051 гр. София

Ул. „Триадица“, № 2

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

Документи, получени след 30.09.2019 г. няма да се приемат от МТСП.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ НА ПРОГРАМАТА

За финансиране по Компонент 1 може да кандидатства:

1. собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен адрес - адреса на същата индивидуална жилищна сграда;

2. юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка, и/или дете с определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен адрес - адреса на същото жилище.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Програмата, за член на семейството се смята и лице над 18-годишна възраст с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с което собственикът на индивидуална жилищна сграда или на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е в родствена връзка и полага постоянно лични грижи за него.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ“ НА ПРОГРАМАТА

За финансиране по Компонент 2 може да кандидатстват:

 - хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

По Компонент 2 е допустимо финансиране за:

1. изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление на моторно превозно средство (МПС);

 2. приспособяване (преустройство) на органите за управление на МПС и обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата при липса на такова.

 

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване, както и необходимите документи и образци са публикуван на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) www.mtsp.government.bg, секция Политики/Хора с увреждания, рубрика Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.


Назад

Последни обяви

Prev Next