О Б Я В Л Е Н И Е

03 Октомври 2019 Прочетена 117

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01   - Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1. по ОП НОИР , Община Ботевград търси да назначи служители на следните позиции:

  

I. Педагог с код по НКПД 23596012 - 13 броя:

Вид правоотношение: срочен трудов договор до 31.12.2020г.

Заетост: непълен работен ден, 136 часа за срока на проекта

 

1. Основни изисквания

 • да бъде физическо лице;
 • да притежава минимална степен на образование: висше „бакалавър“ с професионална квалификация „Предучилищна педагогика“, „Музикална педагогика“ или друга специалност от направление „Педагогика“ с придобита учителска правоспособност;
 • професионален опит над 3 години;
 • да притежава компютърна грамотност;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е в конфликт на интереси.

 

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими деца и семейства и/или работа по проекти.

 

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 

 • Отговаря за организиране и провеждане на мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение по интереси в детските градини в тематични клубове в една от следните области: екология и опазване на околната среда, творческа и музикално-артистична дейност, фолклор  и спорт;
 • Определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане структурира и провежда образователния процес;
 • Поддържа административен дневник и разработва тематични разпределения и график на учебните ситуации;
 • Обогатява образователния процес с интересни факти и занимателни елементи;
 • Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания;
 • Съобразява изискванията  с възрастовите особености и подпомага преодоляването на негативните стереотипи;
 • Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, конструктивно общуване и сътрудничество по повод учебния процес между учител-дете и дете-дете;
 • Участва в подготовка и организиране на мероприятия по дейност 1: „Подобряване на образователната среда в детските градини“;
 • Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на образователните дейности по дейност 1: „Подобряване на образователната среда в детските градини“, които:

 

- осигуряват на равен достъп до качествено образование на децата от целевата група за успешна социализация и стимулиране на личностното им развитие;

 

- създаван условия за преодоляване на етническата и социална изолация на децата;

- повишават мотивацията за участие в учебния процес на децата в смесени етнически групи;

- подобряват образователната среда чрез съвременни интерактивни технологии;

  

II. Експерт „Образователни дейности“ с код по НКДП 24226056 - 1 бр.:

Вид правоотношение: срочен трудов договор до 31.12.2020г.

Заетост: непълен работен ден, 510 часа за срока на проекта

 

1. Основни изисквания

 

 • да бъде физическо лице;
 • да притежава минимална степен на образование: висше „бакалавър“ с професионална квалификация в направление „Педагогика“ с придобита учителска правоспособност;
 • професионален опит над 3 години;
 • да притежава компютърна грамотност;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е в конфликт на интереси.

 

 

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими деца и семейства и/или работа по проекти.

 

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Оказва методическа подкрепа на групите по интереси при подготовка на занятията;
 • Подготвя методически обучителни материали за работата на клубовете по интереси;
 • Оказва методическо консултиране на педагозите от клубовете по интереси;
 •  Съдейства за техническото подпомагане при осъществяване на дейността на всяка група от клубовете по интереси.
 • Осъществява диагностика и анализ на резултатите от извършените дейности на педагозите от клубовете по интереси.
 • Организира екипните срещи на педагогическите специалисти, включени в дейност 1: „Подобряване на образователната среда в детските градини“.

 

Необходими документи:

- Писмено заявление за кандидатстване с контакти за обратна връзка /по образец/;

- Автобиография /по образец/;

- Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда /по образец/;

- Декларация за обработка на лични данни –/по образец/;

- Копие от документи за придобита образователна степен (диплома), допълнителни квалификации;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, УП или друг документ;

- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства - /по образец/

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

 

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от в периода 03.10.2019г. до 20.10.2019г.  включително.

  

Място на изпълнение на длъжността: Детски градини в община Ботевград

 

 Телефон за информация: 0723/666 09

 


Назад

Последни обяви

Prev Next