О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

12 Октомври 2020 Прочетена 23 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 12.11.2020 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредба/та).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 12.10.2020 г. (понеделник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Сега действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на община Ботевград е приета с Решение №171/29.07.2010 г. на Общински съвет – Ботевград (наричан по долу за краткост „ОбС“). Към настоящия момент повече от 10 години не изменяна и допълвана.

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 23.02.2018 г., общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството (ЗЖ) на територията на съответната община. Към настоящия момент тези правоотношения са регулирани и регламентирани в Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на община Ботевград, която не е актуална и се налага да се направят множество изменения и допълнения, поради което, считам че е целесъобразно да се приеме изцяло нов нормативен акт в съответствие с действащото законодателство. В тази връзка е и направеното предложение на осн. чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ на Районна прокуратура – Ботевград с вх. № 1102-61/16.09.2020 г. за предприемане необходимите действия за приемане на наредба, с което да се регламентира обемът на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на ЗЖ.

При изработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Цели, които се поставят.
С приемането на настоящия проект на наредба ще се регулират и регламентират обществените отношения свързани с обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, при съобразяване с нормативните актове от по-висока степен.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредбата.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Привеждане в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Промените ще повлияят положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград е качен като приложение в настоящото обявление (с оглед големия му обем).

Списък от файлове
Доклад
Проект на Наредба

Назад

Последни обяви

Prev Next