О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

24 Март 2020 Прочетена 217


На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изр. второ, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 07.04.2020 г. (вторник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).

Срокът за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е 14 дни. Това се налага, тъй като с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г., а е необходимо настоящият проект да бъде приет с решение от Общински съвет – Ботевград, след което да влезе в сила и се сведе до знанието на гражданите, а към момента срокът, в който може да се ползва отстъпка при плащане на такса битови отпадъци е 30 април.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 24 март 2020 г. (вторник).

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

1.1. С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви за обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19. Със свои Заповеди №РД-01-122/11.03.2020 г., №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-131/17.03.2020 г., № РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-143/20.03.2020 г. и №РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции. С оглед промените направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и по конкретно удължаването на сроковете (до 30 юни), в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, считам че е целесъобразно да се удължи и срока за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци до 30 юни.

2. Цели, които се поставят.
2.1. Стриктно прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Република България и недопускане разпространение на вирусната инфекция.

2.2. Удължаването на срока ще предостави възможност на гражданите да отсрочат предстоящите плащания с оглед очакваната икономическа криза.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. Недопускане струпването на много хора на едно място с оглед изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпка при плащане на ТБО, респ. спазване на противоепидемичните мерки.

4.2. По-облекчен ред (срок) с оглед настоящите условия, по който гражданите ще могат да се възползват от отстъпката при плащане на ТБО.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

I. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното изменение и допълнение:
   
1.    Създава се нов § 11. със следното съдържание:
„§ 11. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 16, ал. 3 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица – собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни.“

Списък от файлове
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next