О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

06 Февруари 2024г. Прочетена 254На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20.02.2024 г. (вторник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 06.02.2024 г. (вторник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

1.1. В чл. 19, ал. 4:
1.1.1. т. 6.1 и 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са определени:
-такси при извършване на търговска дейност на открито за разполагане на  маси, столове за сервиране на храни и напитки и стационарно търговско оборудване пред търговски обекти;
-такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и други обществени терени за разполагане на строителни материали.

Тези такси са регламентирани с Решение №23/27.02.2003 г. на ОбС - Ботевград, с което е приета Наредбата и техният размер не е променян до настоящия момент. Единственото изменение и допълнение по отношение на горецитираните разпоредби е с Решение №84/27.04.2023 г. на ОбС – Ботевград, с което се създава нова т. 6.2 в чл. 19, ал. 4 от Наредбата, като таксите в т. 6.1 не са променяни.

1.1.2. т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград e определенa:
- такса за продажба на Зеленчуков пазар – Ботевград.

Тази такса е регламентирана с Решение №173/29.07.2010 г. на ОбС – Ботевград и размера й не е променян до настоящия момент.

По данни от Националния статистически институт индексът на потребителските цени за:
- месец декември 2023 г., спрямо месец февруари 2003 г. (относно разпоредбите на чл. 19, ал. 4, т. 6.1. и 9) е 237,2%, т. е. инфлацията е 137,2%;
- месец декември 2023 г., спрямо месец юли 2010 г. (относно разпоредбите на чл. 19, ал. 4, т. 5) е 154,7%, т. е. инфлацията е 54,7%;

Тенденцията в страната е за устойчив ръст на инфлацията.

Предлагам да се актуализират размерите на горепосочените такси с процент близък до инфлацията за периода.

1.2. Посочените в чл. 19, ал. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6 (6.1. и 6.2.), 7, 8 и 10 от Наредбата разпоредби се отнасят до извършване на търговска дейност на ползвателите, поради което за тях посочените такси следва да са без включен ДДС.

В тази връзка предлагам създаването на нова ал. 7 в чл. 19 от Наредбата, в която изрично да е посочено, че таксите по посочените точки са без включен ДДС.

1.3. Чл. 38, т. 26 и 28 от Наредбата регламентират издаването на удостоверения за идентичност и търпимост. В един имот е възможно да има повече от един строеж и заявителят да иска издаването на удостоверение за идентичност или търпимост за два или повече строежа, като към настоящия момент не е предвидена такава възможност. Поради тази причина предлагам чл. 38, т. 26 и 28 от Наредбата да се изменят, както следва:
26. Издаване на удостоверение за идентичност - 14 дни:
- за един строеж в имот – 30.00 лв.
- за всеки следващ строеж в имот – по 30.00 лв.
28. Издаване на удостоверение за търпимост - 14 дни:
- за един строеж в имот – 100.00 лв.
- за всеки следващ строеж в имот – по 100.00 лв.
    
1.4. От 01.01.2024 г. в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“ в общинска администрация – Ботевград е назначен главен специалист „Земеделие и гори“. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград са определени цени на услуги, отнасящи се до дейността на главния експерт „Земеделие и гори“.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване принципа на възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугите. В тази връзка предлагам да бъдат актуализирани размерите на цените на някои от услугите в чл. 53, а така също текстовете да бъдат прецизирани с оглед приложимостта на съответните услуги, както следва:
-в т. 15. За разрешително за сеч (в частен имот) – от 3 лв. да стане 5 лв. на корен и от 5 лв. да стане 10 лв. на корен за отсичане на орех.
-в т. 25а. За издаване на разрешително за почистване от дървесна растителност на пасища, ливади и орни земи, отдадени под наем на земеделски стопани – от 50 лв. да стане 60 лв.
-в т. 25б. За дървесина, добита извън горските територии, собственост на Община Ботевград – от 15 лв. да стане 30 лв. на пространствен куб.м.
-в т. 25в. Кубиране, маркиране с транспортна марка на /дърва за огрев (лежаща маса) и издаване на електронен превозен билет – от 5 лв. на издаден превозен билет да стане 5 лв. на пространствен куб. м.
-в т. 25г. Кубиране, маркиране с транспортна марка на строителна дървесина и издаване на електронен превозен билет – от 10 лв. на електронен превозен билет да стане 10 лв. на плътен куб. м.

1.5. При изработването на настоящия проект са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.    

2. Цели, които се поставят.
2.1. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги.

2.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

2.4. Прецизиране на текстовете на Наредбата с оглед приложимостта на съответните текстове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

4.1. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

4.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

4.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.    
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

6. Причини, които налагат срокът за предложения и становища (чл. 26, ал. 4 от ЗНА) за Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград да бъде 14-дневен:

Във връзка с приемане на Бюджета на Община Ботевград за 2024 г. и Индикативен годишен разчет за сметките, за средства от Европейския съюз за 2024 г. от Общински съвет – Ботевград на извънредно заседание на 05.02.2024 г. и с оглед изпълнение на заложената приходна част, срокът за предложения и становища е 14 дни, с което се дава възможност проектът на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград да бъде приет на редовно заседание на Общински съвет – Ботевград през месец февруари 2024 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград
    
I.В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ се правят следните изменения и допълнения:

1.В чл. 19:
а) ал. 4, т. 5 се изменя, както следва:
„5. Такса за продажба на Зеленчуков пазар - Ботевград:
- от лек автомобил – 15.00 лв. на ден;
- от товарен автомобил или ремарке - 30.00 лв. на ден.”.

б) ал. 4, т. 6.1. се изменя, както следва:
„6.1. При извършване на търговска дейност на открито за разполагане на маси, столове за сервиране на храни и напитки и стационарно търговско оборудване пред търговски обекти:
на ден за кв. м.
първа зона -                                            1.20 лв.
втора зона -                                            1.00 лв.
трета зона -                                            0.80 лв.
селата -                         0.60 лв.

на месец за кв. м.
първа зона -                                            20.00 лв.
втора зона -                                            16.00 лв.
трета зона -                                            12.00 лв.
селата -                                                10.00 лв.”.

в) ал. 4, т. 9. се изменя, както следва:
„9. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали:
на месец за кв. м.
първа зона -                                      2.00 лв.
втора зона -                        1.60 лв.
трета зона -                        1.20 лв.
селата -                         1.00 лв.”.

г) се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
„(7) Таксите посочени в ал. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6 (6.1. и 6.2.), 7, 8 и 10 са без включен ДДС.“.

II.В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за технически услуги“ се правят следните изменения и допълнения:

1.В чл. 38:
а) т. 26 се изменя, както следва:
„26. Издаване на удостоверение за идентичност - 14 дни:
- за един строеж в имот – 30.00 лв.
- за всеки следващ строеж в имот – по 30.00 лв.“.

б) т. 28. се изменя, както следва:
„28. Издаване на удостоверение за търпимост - 14 дни:
- за един строеж в имот – 100.00 лв.
- за всеки следващ строеж в имот – по 100.00 лв.“.

III.В разпоредбите на Глава трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“ се правят следните изменения и допълнения:
1.В чл. 53:
а) т. 15. се изменя, както следва:
„15. За издаване на разрешително за сеч (в частен имот) – 5.00 лв. на корен и 10.00 лв. на корен за отсичане на орех.“.

б) т. 25а. се изменя, както следва:
„25а. За издаване на разрешително за почистване от дървесна растителност на пасища, ливади и орни земи, отдадени под наем на земеделски стопани – 60.00 лв. Таксата се заплаща при издаване на разрешителното.“.

в) т. 25б. се изменя, както следва:
„25б. За дървесина, добита извън горските територии, собственост на Община Ботевград – 30.00 лв. на пространствен куб. м.“.

г) т. 25в. се изменя, както следва:
„25в. Кубиране, маркиране с транспортна марка на /дърва за огрев (лежаща маса) и издаване на електронен превозен билет – 5.00 лв. на пространствен куб. м.“.

д) т. 25г. се изменя, както следва:
„25г. Кубиране, маркиране с транспортна марка на строителна дървесина и издаване на електронен превозен билет – 10.00 лв. на плътен куб. м.“.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*
Кмет на община Ботевград

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

Списък от файлове
Обявление
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next