О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

11 Ноември 2019 Прочетена 259

               
 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 11.12.2019 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 11.11.2019 г. (понеделник).

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането.
Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград е приета с Решение №6/31.01.2008 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на данъците на територията на община Ботевград са следните:
1.1.    Размерът на данъка върху недвижимите имоти е определен в чл. 15, ал. 1 и 2 от Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на oбщина Ботевград (Наредбата) и е на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, с изключение на жилищните имоти, разположени на територията на местност „Зелин“, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, за които е 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Законовата разпоредба на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) въвеждаше по-високи данъчни ставки за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Решение № 153 на Министерския съвет от 24.2.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници. По-високата данъчна ставка за жилищните имоти, разположени на територията на местност „Зелин“ в чл. 15, ал. 2 от Наредбата е приета на това основание. С Решение на Конституционния съд №4 от 09.04.2019 г. чл. 22 от ЗМДТ е обявен за противоконституционен поради противоречие с чл. 8, чл. 60, ал. 1, чл. 84, т. 3 и чл. 141 от Конституцията, поради което и приложимият текст от Наредбата следва да се отмени.
1.2.    Размерът на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин е определен в чл. 35 от Наредбата във вр. с чл. 47 от ЗМДТ. Към настоящия момент при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Обект на облагане с този данък са недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчно задължените лица са приобретателите на имущества. Основа за определяне на данъка е цената на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите имоти, основа за облагане е уговорената цена, а ако тя е по - ниска от данъчната оценка - по последната. По аналогичен начин се определя основата за облагане при прехвърляне на моторни превозни средства, като вместо данъчна оценка се взема предвид застрахователната стойност.
Доколкото това не е повсеместен данък, какъвто и данъкът върху недвижимите имоти, то данъчното натоварване ще бъде ограничено, като ще обхване предимно лица, влагащи средства в недвижими имоти, или закупуващите регистрирани за движение моторни превозни средства. Изложеното, мотивира предложението данъкът при възмездно придобиване на имущество да стане от 2 на сто на 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.
 
2. Цели, които се поставят.

2.1. С промяната на наредбата в частта й, отнасяща се до размера на данъка върху недвижимите имоти се цели привеждане в съответствие с нормативните актове от по-висш порядък.

2.2. С промяната на наредбата в частта й, отнасяща се до размера на данъка при възмездно придобиване на имущество се цели увеличение на постъпленията през следващата година, които ще бъдат използвани за инвестиции в инфраструктура на територията на общината.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени във финансово-счетоводната политика на Община Ботевград.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

I.    В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти” се правят следните изменения и допълнения:

1.    В чл. 15:
а) ал. 1 думите „с изключение на недвижимите имоти по ал. 2“ се заличават.

б) ал. 2 се отменя.

II.    В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел ІII „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин” се правят следните изменения и допълнения:

1.    В чл. 35, ал. 2 думите „2 на сто“ се заменят с „3 на сто“.


III.    Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци нa територията на община Ботевград е публикуван по-долу като прикачен файл.

 

Приложение: Доклад за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

 

Настоящата обява е публикувана на 11.11.2019 г. (понеделник).

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next