О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

17 Май 2021 Прочетена 106

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 17.06.2021 г. (четвъртък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество (наричана по-долу за краткост Наредбата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 17.05.2021 г. (понеделник).

 

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането. 

1.1. Отдаването на рекламно-информационни елементи върху имоти общинска собственост, при разполагане на билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки е регламентирано в чл. 53, т. 22 приложения (•) седмо, осмо, девето, десето и единадесето са регламентирани цените за разполагане на рекламно-информационни елементи върху имоти общинска собственост, при разполагане на билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки.

Към настоящия момент има засилен интерес от страна на юридически лица, които желаят да разполагат билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки. За едни и същи рекламни площи интерес проявяват няколко заявители и считам, че е целесъобразно за същите да се провежда процедура по отдаване на търг при условията на Глава Шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С оглед атрактивността на рекламната площ, която ще се отдава, би се достигнала много по-висока цена от фиксираната в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. С извършването на такива промени цената, която ще заплащат заявителите ще бъде адекватна на търсенето и предлагането, с оглед атрактивността на рекламните площи.

1.2. Необходимо е текстове от Наредбата да бъдат хармонизирани със Закона за общинската собственост:

- Текстът на чл. 79, ал. 5 от Наредбата следва да бъде съобразен с чл. 8, ал. 7 от Закона за общинската собственост.

 

1.3. Въвеждане на легална дефиниция за понятието „билборд/ове“, с оглед създаването на ред, по който ще бъдат отдавани.

 

1.4. При изработването на настоящия проект са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

2. Цели, които се поставят.  

 

2.1. С настоящото изменение ще се постигне по-голяма справедливост/конкурентност при отдаване на рекламни площи, като водещ критерий ще бъде наемната цена, която заявителите ще заплащат.

 

2.2. На следващо място ще се постигне по-голяма публичност и предвидимост.

 

2.3. Хармонизиране на текстовете на Наредбата със Закона за общинската собственост.

 

2.4. Въвеждане на легална дефиниция на понятието „билборд/ове“, което ще доведе до по-голяма яснота и избягване на различните тълкувания.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

 

4.1. Създаване на по-справедливи/конкурентни условия при отдаване на рекламните площи в община Ботевград.

 

4.2. Създаване на условия за по-гъвкава ценова политика при съблюдаване на пазарните принципи при отдаване на рекламните площи в община Ботевград.

 

4.3. Избягване на противоречия при тълкуване на текстовете от Наредбата, регламентиращи отдаването на преместваеми обекти – тип билборд.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Предлаганият проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество

 

I. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, Раздел I „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Чл. 17 се изменя както следва:

„Чл.17. (1) Части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни спирки и други свободни обществени пространства, в това число части от сгради и съоръжения, публична общинска собственост могат да се отдават под наем за разполагане на рекламно-информационни елементи – тип билборд и материали с рекламна цел върху автобусни спирки.

(2) Поставянето на преместваем обект – билборд е въз основа на схема за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Ботевград. 

(3) Отдаването под наем на части от имоти, в това число сгради съоръжения, по ал. 1 се извършва от Кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на Глава Шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета на общината.

(4) Договорите за наем задължително съдържат следните клаузи: 

1. при извършване от Общината на дейности по ремонт, реконструкция и други подобни, засягащи отдадените под наем публични площи по отношение на засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем се прекратява временно или постоянно от деня на уведомяването за започване на мероприятието, като Общината не дължи обезщетение за причинените вреди, а наемната цена се намалява съответно; 

2. при извършване от Общината на дейности по ремонт, реконструкция и други подобни, засягащи отдадените под наем публични площи по отношение на засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем може да се продължи временно или постоянно за поставяне на обекта или елемента на друго място в близост (на не повече от 50 м), ако това е допустимо по Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Ботевград; 

3. в случай, че в срока на действие на договора, настъпят промени в нормативната уредба или в устройствените условия, които правят обекта и елемента недопустими по местоположение, действието на договора по отношение на засегнатия обект и/или елемент се прекратява с 1-месечно предизвестие. С прекратяване на договора издаденото разрешение за поставяне по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Ботевград губи правно действие. Наемната цена се намалява съответно.

 

II. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, Раздел II „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 24 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Общинският съвет приема тарифа, с която определя минимална цена за отдаване под наем на части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни спирки и други свободни обществени пространства, в това число части от сгради и съоръжения, при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при съобразяване с реалните пазарни наемни цени.“

 

III. В разпоредбите на Глава Шеста „ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО“, Раздел I „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 77, ал. 2 се създава нова точка 9 със следното съдържание:

„9. отдаване под наем на части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни спирки и други свободни обществени пространства, в това число части от сгради и съоръжения, за разполагане на рекламно-информационни елементи – тип билборд и материали с рекламна цел върху автобусни спирки.“

 

2. В чл. 79, ал. 5 думите „може да се включи“ се заменят със „се включва“.

 

IV. В разпоредбите на „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В §1. се създава нова т. 4 със следното съдържание:

„4. „Билбордове“ са метални преместваеми обекти, поставяни върху имоти общинска собственост. Рекламите при тях представляват опънати с обтегачи или въже винилови платна с различни размери. Билбордовете могат да са самоносещи със собствена бетонна основа или да са захванати към стени или други обекти. 

а) Самоносещият билборд е с различни размери. Рамките на съоръженията могат да са стандартни (едно или двустранни), отворени под ъгъл (лястовица) и тристранни. 

б) Стандартният билборд е с размери 4х3м. 

в) Отвореният под ъгъл билборд (лястовица) е с 30 и повече градуса отвор на рамките. 

г) Тристранният билборд има тръбна основа и 3 бр. рамки образуващи триъгълник.“

 

V. В разпоредбите на Приложение 2 „ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД“ се правят следните изменения и допълнения:

 

 

1.    Създава се нова точка IV със следното съдържание:

 

 

   Стандартен билборд / двустранен билборд

Отворен под ъгъл билборд (лястовица) / Тристранен билборд

Автобусни спирки / кв. м.

 

1.  Когато конструкцията е поставена от              Община Ботевград – 250 лв. на месец.

 

2.   Когато конструкцията е поставена от             заявителя за негова сметка - 500 лв. на         месец.

1.Когато конструкцията е поставена от Община Ботевград – 300 лв. на месец.

 

2.Когато конструкцията е поставена от заявителя за негова сметка – 600 лв. на месец.

20 лв./кв.м на месец за всеки започнат кв.м. от използваната рекламна площ

 

 

 

 

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения
Обявление

Назад

Последни обяви

Prev Next