О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

14 Май 2021 Прочетена 132

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.06.2021 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 14.05.2021 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

При изработването на проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

1.1. Необходимост от разширяване обхвата на мерките за контрол на престоя и паркирането на територията на Община Ботевград, с оглед възможностите, които дава Закона за движение по пътищата.

В чл. 23 от Наредбата са регламентирани забраните свързани с правилата за движение по пътищата. Съгласно чл. 167, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата „Служби за контрол, определени от кметовете на общините: контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците, на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се по велосипедна инфраструктура и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;“. 

Освен предвидените забрани, отнасящи се до престоя и паркирането, считам за целесъобразно въвеждането на контрол и по отношение на забраните, които се въвеждат с пътни знаци B27 Забранени са престоят и паркирането и В28 Забранено е паркирането (съответно като т. 28 и 29 от чл. 23 от Наредбата).

Чл. 65, ал. 3 от Наредбата регламентира случаите, при които може да се налага глоба с фиш, като обхвата следва да бъде разширен с посочените по-горе две хипотези на неправилно паркиране и престой.

 

1.2. Необходимост от прецизиране на текстове на Наредбата №1, с оглед по-ефективното им прилагане, както следва: 

а) Чл. 24 от Наредбата регламентира режима на краткотрайно платено паркиране (синя зона) на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона и микробуси до 8 пътнически места. В ал. 2 е необходимо да се прецизира текста, така че да импонира на останалите разпоредби. Думата „площади“ следва да се заличи, а думите „по схема определена от главния архитект“ следва да се изменят на „по схема утвърдена от главния архитект“.

б) Чл. 26 от Наредбата регламентира режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти. В ал. 1 е необходимо да се направи промяна, като думите „с решение на общински съвет може да“ следва да се заличат. С настоящото предложение след като ОбС вземе решение за въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, автоматично в този обхват се въвежда и режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти. По този начин се пести време и не необходимо заявителите да чакат нарочно решение. 

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Разширяване обхвата на мерките за контрол на престоя и паркирането на територията на Община Ботевград.

 

2.2. Прецизиране на текстове с цел по-голяма ефективност и процесуална икономия. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

4.1. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до осъществяване на по-добър контрол на паркирането и престоя, с оглед нарастващия брой автомобили и засиленото движение в община Ботевград. 

 

4.2. Гъвкавост и ефективност при прилагане на Наредбата.

 

4.3. По-ясни и по-лесно приложими текстове на разпоредбите на Наредбата.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград, както следва:

I. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на движението по улиците и ред в обществения транспорт“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 23:

а) в т. 27. думите „забранява се“ се заличават.

 

б) се създава нова т. 28 със следното съдържание:

„28. Престоят и паркирането в участъци, в които е въведена забрана с пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“.“

 

в) се създава нова т. 29 със следното съдържание:

„29. Паркирането в участъци, в които е въведена забрана с пътен знак В28 „Забранено е паркирането“.“

 

2. Чл. 24, ал. 2 се изменя както следва:

„Чл.24 (2) Улиците и паркингите - общинска собственост, на които се въвежда режим за кратковременно платено паркиране „синя зона”, се определят с решение на общинския съвет по схема утвърдена от главния архитект.“

 

3. В чл. 26, ал. 1 думите „с решение на общински съвет може да“ се заличават.

 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 65, ал. 3 буквата и цифрата „т. 26“ се добавят „т. 28 и т. 29“.

 

Списък от файлове
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next