О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

17 Декември 2021 Прочетена 115

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 17.01.2022 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 17.12.2021 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1.Причини, които налагат приемането. 

При изработването на проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

1.1.Необходимост от прецизиране на текстове на Наредбата №1, с оглед по-ефективното им прилагане, както следва: 

а) С чл. 23, т. 7 от Наредбата се забранява паркирането на автомобили върху тротоарите, с което се принуждават гражданите да преминават през платното за движение на МПС. 

Така формулирана забранителната разпоредба дава възможност за твърде широка субективна преценка при всеки случай. С оглед правна сигурност и защита на обществения интерес административнонаказателните разпоредби следва да са ясни, точни, непротиворечиви, достъпни, разбираеми, прецизни, недвусмислени и взаимносвързани. Поради тази причина текстът на чл. 23, т. 7 от Наредбата следва да се измени, базирайки се на обективни критерии, като субективният фактор следва да се сведе до минимум.

Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата общинските пътища са публична общинска собственост, а управлението им е възложено на кмета на общината. В чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата е указано, че „За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци“. Видно от разпоредбата е, че е паркирането и престоят на ППС върху тротоарите е разрешено, само на определените от собственика (в настоящия случай Община Ботевград) места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. 

Във вр. с гореизложеното предлагам чл. 23, т. 7 от Наредбата да бъде отменен, като се създаде нов чл. 23а, който да регламентира и регулира престоят и паркирането на ППС върху тротоарите, както следва:

„Чл. 23а. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците.“.

 

б) С чл. 23, т. 17 от Наредбата се забранява домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоарите, площадите, зелените площи.

Така формулирана забранителната разпоредба не е прецизна и може да се тълкува превратно. Чл. 23, т. 19 и т. 20 са забранителни при: всички случаи на паркиране на ППС върху зелените площи и при движението на МПС, верижни машини по площадите, тротоарите и зоните за отдих /паркове, градинки, детски и спортни площадки/ както и тяхното паркиране. Считам, че забраната за домуване следва да обхваща само уличните платна, като се разширят категориите техника, за които ще се отнася забраната. С оглед правна сигурност и защита на обществения интерес административнонаказателните разпоредби следва да са ясни, точни, непротиворечиви, достъпни, разбираеми, прецизни, недвусмислени и взаимносвързани.

В §1, т. 3 от Допълнителни разпоредби на Наредба №1 е дадена легална дефиниция на понятието „домуване“, която също следва да бъде прецизирана с оглед предлаганите промени в чл. 23, т. 17 от Наредбата.

Във вр. с гореизложеното предлагам чл. 23, т. 17 от Наредбата да бъде изменен, като се забрани домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета. §1, т. 3 от Допълнителни разпоредби на Наредба №1 също следва да се измени за да импонира на разпоредбата на чл. 23, т. 17, както следва: 

„§1. т. 3. Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета“ е престоят им на уличните платна за времето от 20:00 часа до 06:00 часа. Легалните дефиниции за типовете техника посочени в изр. първо са дадени в §6 от Допълнителни разпоредби на Закона за движение по пътищата.“.

 

1.2. Във вр. с изм. и доп. в Закона за административните нарушения и наказания (с ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 24.12.2021 г.) е необходимо Наредбата №1 да бъде приведена в съответствие с нормативния акт от по-висока степен и по-конкретно следното: 

В новия чл. 79б, ал. 1 от ЗАНН се регламентира възможността нарушителят, който не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, да я заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата. В следващите алинеи се уреждат въпросите за влизане в сила на наказателното постановление в частта относно наложената глоба, наложените с глобата кумулативни наказания, прекратяване на административнонаказателното производство и прилагане на разпоредбите съответно при наложена имуществена санкция. Към настоящия момент в чл. 64 от Наредба №1 е допусната възможността при заплащане на глобата, наложена с наказателно постановление в срока на обжалването му, да се дължи 70 на сто от нейния размер. Видно от гореизложеното е, че между текстовете на ЗАНН и Наредба №1 има противоречие, което следва да бъде отстранено.

Във вр. с гореизложеното предлагам разпоредбата на чл. 64 от Наредба №1 да се измени, както следва:

„64. (1) В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер.

(2) По отношение на въпросите за влизане в сила на наказателното постановление в частта относно наложената глоба, наложените с глобата кумулативни наказания, прекратяване на административнонаказателното производство и прилагане на разпоредбите съответно при наложена имуществена санкция се прилагат разпоредбите на чл. 79Б от ЗАНН.“.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Прецизиране на текстове с цел по-голяма ефективност и процесуална икономия, от което следва постигане на яснота, точност, непротиворечивост, достъпност, разбираемост, прецизност, недвусмисленост и взаимносвързаност. 

 

2.2. Привеждане в съответствие на Наредба №1 с нормативен акт от по-висока степен и в частност ЗАНН (на осн. чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за нормативните актове).

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

3.1. Допълнителни финансови средства ще бъдат необходими за обозначаване от Община Ботевград с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места за престой и паркиране върху тротоарите.

 

3.2. Размерът на финансовите средства необходими по т. 3.1. ще стане известен след извършване на необходимото обследване, за което Общински съвет – Ботевград ще бъде уведомен.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

4.1. Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до осъществяване на добър и ефективен контрол на престоя, паркирането и домуването с оглед нарастващия брой автомобили и засиленото движение на ППС в община Ботевград. 

 

4.2. Гъвкавост и ефективност при прилагане на Наредбата.

 

4.3. Очакван резултат от предлаганите изменения и допълнения е постигане на ефективност и процесуална икономия, респ. яснота, точност, непротиворечивост, достъпност, разбираемост, прецизност, недвусмисленост и взаимносвързаност.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград, както следва:

В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на движението по улиците и ред в обществения транспорт“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 23, т. 7 се отменя. 

 

2. Чл. 23, т. 17 се изменя както следва:

„17. Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета на уличните платна.“.

 

3. Създава се чл. 23а със следното съдържание:

„Чл. 23а. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците.“.

 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Чл. 64 се изменя както следва:

„Чл. 64. (1) В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер.

(2) По отношение на въпросите за влизане в сила на наказателното постановление в частта относно наложената глоба, наложените с глобата кумулативни наказания, прекратяване на административнонаказателното производство и прилагане на разпоредбите съответно при наложена имуществена санкция се прилагат разпоредбите на чл. 79Б от ЗАНН.“.

 

III. В разпоредбите на „Допълнителни разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. §1, т. 3 се изменя както следва:

„3. Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета“ е престоят им на уличните платна за времето от 20:00 часа до 06:00 часа. Легалните дефиниции за типовете техника посочени в изр. първо са дадени в §6 от Допълнителни разпоредби на Закона за движение по пътищата.“.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   /п/*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Доклад
Обявление
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next