О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

12 Октомври 2022 Прочетена 155

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.11.2022 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за водене на регистър на  общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредба/та“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 12.10.2022 г. (сряда).

 

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането. 

Съгласно чл. 346, ал. 1 от ЗПУО, във всяка Община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в които служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развити е – въз основа на заповедта за тяхното откриване,  преобразуване,  промяна  и  закриване.  В  чл.  346,  ал.  2  от  ЗПУО  е  предвидено,  че обстоятелствата,  които  подлежат  на  вписване  в  регистъра,  както  и  редът  за  вписване  се определят с наредба на съответния общински съвет.

 

При изработването на проекта на Наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

2. Цели, които се поставят. 

С приемането на Наредбата ще се постигнат следните цели: 

- регламентиране и регулиране на обществените отношения свързани с регистрирането на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в съответствие с разпоредбата на чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

- възможност за публичен контрол от страна на родителите върху дейността на детските градини в общината.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

 

Приемането  на  Наредбата  за  водене  на  регистър  на  общинските  детски  градини  и  центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград не изисква предвиждане на финансови средства в бъдеще, както и корекция в бюджета на Община Ботевград за 2022 г.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

С прилагането на цитираната Наредба ще се постигнат следните резултати: 

- хармонизиране  на  местното  законодателство  с  националното  в  областта  на образованието;

- публичност  и  възможност  за  предоставяне  на  допълнителна  електронна  услуга  за населенето. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект на Наредба  за  водене  на  регистър  на  общинските  детски  градини  и  центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за водене на регистър на  общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград е качен като приложение в настоящото обявление.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ /П/*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и ЦПЛР в община Ботевград
Доклад
Обявление
Справка

Назад

Последни обяви

Prev Next