О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

14 Ноември 2022 Прочетена 71

 

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.12.2022 г. (сряда) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 14.11.2022 г. (понеделник).

 

Наредбата на ОбС - Ботевград за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград урежда отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на общината. С оглед необходимостта от извършване на изменения и допълнения на действащата Наредба предлагам на вниманието на Общински съвет – Ботевград обсъждането и вземането на решение в тази посока.

 

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата съдържа следните мотиви:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Със Закона за местни данъци и такси предоставено правомощието на органа на местното самоуправление – общинския съвет, да определя местните данъци. Законодателят е дал възможност на общинските съвети да определят собствените си приходи, което е част от процеса по финансова децентрализация на общините. Установяването и събирането на местните приходи се осъществява от служители на общинска администрация, с правомощия на органи по приходите. 

Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл. 10 - чл. 28 от Закона за местните данъци и такси. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените  имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат  предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за  движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

От влизане в сила на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград до настоящия момент, същата е претърпяла промени, които включват, както промени в размера на местните данъци, така и промяна на текстове, наложени от изменения в Закона за местните данъци и такси.

Един от основните приходоизточник в бюджета на Общината е данъкът върху недвижимите имоти. Постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета за 2022 г. са в размер на 1 163 000 лв., като към настоящия момент изпълнението е в размер на 850 000 лв. или 76%

Определените размери за данък недвижим имот в закона за местни данъци и такси, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Към настоящия момент в Община Ботевград, размера на данък недвижим имот е 2,5 на хиляда върху данъчната оценка.

Данъчната оценка на имотите не е променяна от 2008 г. През 2011 г. законодателно е променена основата за определяне на данъка – по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност. За голяма част от юридическите лица, промяна на облагане през 2011 г. в посока на увеличение не е имало. Причината за това е, че тези юридически лица, които в годините назад са актуализирали своите отчетни стойности и това са отразявали в данъчните си декларации, то отчетните им стойности бяха равни или по-високи от данъчната оценка на имотите и размера на данъка които са плащали преди и след 2011 г. е без промяна. Към днешна дата данъчните оценки на имотите са доста по-ниски от реалните пазарни цени, но по Закона за местни данъци и такси, промяна в Приложение № 2 “Норми за данъчна оценка“ е единствено в правомощията на законодателя. Общинските съвети нямат делегирани права да актуализират коефициентите на данъчните оценки. 

Преди изготвянето на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Ботевград, общинска администрация много прецизно е анализирала възможностите за увеличаване на собствените си  приходи, но без увеличение на данъчните ставки, резултатите ще бъдат такива, че няма да позволят изпълнение на заложените цели в инвестиционната си програма.

Във връзка с нарастващата инфлация и повишените през 2022 г. цени на електроенергия, горива и редица услуги, както и поради предстоящото увеличение на минималната работна заплата за страната се налага увеличение на данък върху недвижими имоти, за всички данъчно задължени лица в размер на 3,0 на хиляда върху данъчната оценка. 

С така предложената ставка, размера на облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община ще се увеличи общо с 233 000 лева, при което при прогнозирана събираемост около 80% увеличеният приход ще е в размер на 187 000 лв.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. С предложените промени в размера на имуществения местен данък се цели постигане на работещ модел на структуриране на собствените приходи на общината и полезен резултат по отношение на осигуряване на разходите за съществени дейности – общинска отговорност. 

2.2. Потребности съществуват в редица направления – инфраструктура, социални дейности, здравеопазване, образование, култура и други, като с генерираните приходи от данък върху недвижими имоти през 2023  г. Община Ботевград  ще успее да запази темпа на реализация на инвестиционната си програма. 

2.3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните данъци.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на нормативните актове от по-висока степен - ЗМДТ.

4.2. С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината, с което ще се създадат предпоставки за по-широки възможности на общината за инвестиране и развитие на инфраструктурата и участие по оперативни програми финансирани с европейски средства, за които е необходимо собствено финансово участие. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград

 

 

I. В Разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти”, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 19 думите „2,5 на хиляда“ се заменят с думите „3,0 на хиляда” .

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next