О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

17 Май 2021 Прочетена 127

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 17.06.2021 г. (четвъртък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 17.05.2021 г. (понеделник).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

 

1.1.В Чл. 53, т. 22 приложения (•) седмо, осмо, девето, десето и единадесето са регламентирани цените за разполагане на рекламно-информационни елементи върху имоти общинска собственост, при разполагане на билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки (• за разполагане на стандартни билбордове, чиято конструкция ще бъде поставена от заявителя за негова сметка върху терен общинска собственост – 40.00 лв. на месец. 

• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, чиято конструкция е поставена от Община Ботевград върху терен общинска собственост – 200.00 лв. на месец. 

• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, чиято конструкция ще бъде поставена от заявителя за негова сметка върху терен общинска собственост – 60.00 лв. на месец. 

• за разполагане на материали с рекламна цел върху автобусни спирки – 20.00 лв./кв.м. на месец за всеки започнат квадратен метър от използваната площ.).

Към настоящия момент има засилен интерес от страна на юридически лица, които желаят да разполагат билбордове и материали с рекламна цел върху автобусни спирки. За едни и същи рекламни площи интерес проявяват няколко заявители и считам, че е целесъобразно за същите да се провежда процедура по отдаване на търг при условията на Глава Шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С оглед атрактивността на рекламната площ, която ще се отдава, би се достигнала много по-висока цена от фиксираната в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.

1.2. Прецизиране на текстове от Наредбата и съобразяване на текстовете й с необходимостта и приложимостта на съответната услуга.

 

-В чл. 55в, т. 14 е регламентирана услугата на юридически лица по събиране, извозване и депониране на производствени отпадъци с код, попадащ в обхвата на комплексното разрешително на РДНО Ботевград и нейната цена. За да бъдат задоволени потребностите на заявителите е необходимо да бъде разширен обхвата на предоставяната услуга и със смесени битови отпадъци.

 

-С т.4 от §1. от „Допълнителна разпоредба“ е регламентирана легалната дефиниция за билбордове. С оглед отпадане на текстовете на чл. 53, т. 22 приложения (•) седмо, осмо, девето и десето, следва и този текст да бъде отменен.

 

2. Цели, които се поставят. 

 

2.1. Настоящото изменение цели създаване на възможност атрактивните рекламни площи на територията на община Ботевград да се отдават по справедлив начин, осигурявайки конкурентност и предвидимост.

 

2.2. Прецизиране на текстовете на Наредбата с оглед приложимостта на съответните текстове.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Създаване на по-справедливи/конкурентни условия при отдаване на рекламните площи в община Ботевград.

 

4.2. Създаване на условия за по-гъвкава ценова политика при съблюдаване на пазарните принципи при отдаване на рекламните площи в община Ботевград.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1.В чл. 53, т. 22 се отменят приложения (•) седмо, осмо, девето, десето и единадесето.

 

2.В чл. 53в, т. 14 след думите „производствени отпадъци“ се добавят „и смесени битови отпадъци“.

 

II. В разпоредбите на „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1.Т. 4 от §1. се отменя.

 

Списък от файлове
Справка за постъпили предложения
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next