О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

15 Октомври 2021 Прочетена 95

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.11.2021 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 15.10.2021 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград са следните:

 

1.1. Настъпването на множество обществено-икономически и социални промени. В тази връзка е налице необходимостта от конкретна промяна на местните такси и цени на услуги. С оглед на това, предвид необходимостта от увеличаване, респективно намаляване, на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград, отмяната, респ. създаването, на услуги, както и привеждането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград в унисон с действащото българско законодателство и актуалната обществено-икономическа обстановка, се обуславя необходимостта от приемането на изменения и допълнения относно видовете предлагани услуги и техните такси и цени. При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид видът и обемът на извършените дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формирането на съответните приходи в общинския бюджет. Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от Общината. Те включват и съответен дял от:

a) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали, доставки и други.

в) разходи за управление и контрол.

1.2. Актуализацията на някои такси и цени на услуги ще обезпечи разходите съобразно себестойността им, ще задоволи обществените потребности и ще подобри работата по прилагането на Наредбата. Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград към настоящия момент стопанисва и управлява Общинска почивна база „Боженишки Урвич“ (наричана по-долу за краткост „почивна/та база“). Някои такси и цени на услуги в почивната база следва да се увеличат с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, вода, консумативи и др., а също така и повишената инфлация през настоящата година). Тези цени не са променяни от 27.02.2020 г., а обществено-икономическите условия вече са различни. При определянето на предлагания с докладната размер е използван и сравнителен метод, при който са разгледани и съпоставени такси в множество други предприятия. 

 

1.3. Разширяване обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество, както следва:

а) промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти в сгради (СОС) без извършване на СМР по реда на чл. 147а от ЗУТ- съобразно измененията извършени в ЗУТ с ДВ, бр. 16 от 2021 г.,

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с останалите нормативни актове и обществено-икономическите промени в страната.

 

2.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Ботевград по предоставяните услуги.

 

2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

2.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

2.6.  Определяне цени на новоразкрити услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

4.2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

4.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

4.4. Създване на условия за по-гъвкава ценова политика по отношение на определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Ботевград.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за технически услуги“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В чл. 38 се създава нова т. 52.а. със следното съдържание:

„52.а. Промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти в сгради (СОС) без извършване на СМР по реда на чл. 147а от ЗУТ - 50 % от таксата по чл. 38, т. 64 - 14 дни;“.

 

II. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Чл.55б. се изменя както следва:

„Чл.55б. Цени на услуги на Общинска почивна база „Боженишки Урвич“: 

1. Цена за двойна стая - 55.00 лева на ден за периода 01 април - 30 септември, включва закуска и сезонно ползване на басейн. 

1.1. Цена за двойна стая за периода 01 април - 30 септември за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 45.00 лева на ден. Цената включва закуска и сезонно ползване на басейн.

2. Цена за двойна стая - 70.00 лева на ден за периода 01 октомври - 31 март, включва закуска.

2.1. Цена за двойна стая за периода 01 октомври - 31 март за пенсионери и  ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 55.00 лева на ден. Цената включва закуска.

3. Цена за двойна стая при единично настаняване - 45.00 лева на ден за периода 01 април - 30 септември, включва закуска и сезонно ползване на басейн.

3.1. Цена за двойна стая при единично настаняване  за периода 01 април - 30 септември за пенсионери и ученици от община Ботевград,  юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 35.00 лева на ден. Цената включва закуска и сезонно ползване на басейн. 

4. Цена за двойна стая при единично настаняване - 55.00 лева на ден за периода 01 октомври - 31 март, включва закуска.

4.1. Цена за двойна стая при единично настаняване за периода 01 октомври - 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград, и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 45.00 лева на ден. Цената включва закуска.

5. Цена апартамент - 90.00 лева на ден, включва закуска и сезонно ползване на басейн. 

5.1. Цена апартамент за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия - 75.00 лева на ден, включва закуска и сезонно ползване на басейн. 

6. Нощувка на деца до 7 години не се заплаща.

7. Такса за допълнително легло – 20.00 лв., включва закуска и сезонно ползване на басейн. 

8. Такса за ползване на открития плувен басейн в периода 01 юни – 31 август за ученици, студенти и пенсионери от Община Ботевград - 7.00 лева на ден, а за всички останали лица - 10.00 лева на ден.

9. Такса за ползване на ресторанта след 24:00 ч. – 30.00 лв./ч.“.

 

Списък от файлове
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next