О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

19 Август 2022 Прочетена 99

 

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.09.2022 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 19.08.2022 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

 

1.1. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка рег. инд. 6700-207/16.08.2022 г. от Милена Цолова Маринова – Николова – Директор на ДГ „Кокиче“ – Ботевград, с която същата предлага актуализиране на таксите в чл. 22а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Чл. 22а се регламентира предоставянето на допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград.

 

Провеждането на допълнителни педагогически услуги в детските градини на територията на община Ботевград се организира единствено в групови форми на работа като баскетбол, футбол, таекуондо, английски език, народни и спортни танци и други тъй като сума за едно занимание е в размер на 2.00 лв.

Необходимостта от регламентиране и на индивидуални форми на работа и съответното заплащане за тях произтича от потребностите на децата от индивидуални занимания с логопед, психолог, кинезитерапевт, учител по пиано и други, съобразно нуждите, както и от невъзможността да бъдат назначени толкова щатни специалисти в детската градина. 

 

Тези дейности могат да бъдат предоставяни като допълнителна педагогическа услуга, която се заплаща от родителите, по тяхно желание, заявено писмено и по преценка на директора и педагогическите специалисти за необходимостта от такава.

 

Видно от докладната записка на Директора на ДГ „Кокиче“ – Ботевград е, че  преподавателите във всички допълнителни педагогически услуги предоставяни в детските градини, са на мнение, че сумата от 2.00 лв. приета с решение №329/14.12.2016 г. на ОбС-Ботевград е крайно недостатъчна и биха желали тя да бъде актуализирана. Провеждането на индивидуални занимания на тази цена, също не са възможни.

 

Във връзка с гореизложеното е необходимо чл. 22а от Наредбата да бъде актуализиран, като в него се направи разграничение съответно на групови занимания над 10 деца, групови занимания до 5 деца и индивидуални занимания.

 

1.2. Чл. 19, ал. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград регламентира размера на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост

 

Точка 1, чл. 19, ал. 4 от Наредбата следва да бъде отменена, тъй като към настоящия момент в община Ботевград не съществува Промишлен пазар.

 

Точка 2, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на заета площ, с цел търговия с промишлени стоки на Промишлен пазар – Ботевград. Както е посочено по-горе, Промишлен пазар не съществува, но промишлени стоки могат се търгуват на Зеленчуков пазар – Ботевград, като за целта, считам за целесъобразно текста на тази разпоредба да бъде изменен. 

 

Точка 3, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар – Ботевград. С оглед предлаганото изменение в т. 2, считам че е целесъобразно да се направи изменение и в т. 3, като се определи различен размер за ползване на търговска маса при осъществяване на търговия със селскостопанска продукция. 

 

Точка 4, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на заета площ, с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – Ботевград. С оглед предлаганите изменения в т. 2 и 3 е целесъобразно да се измени и текста на т. 4, като се разграничи търговията на промишлени стоки от тази на селскостопанска продукция.

 

Измененията в т. 2 – 4 на чл. 19, ал. 4 от Наредбата не са изменяни от приемането на Наредбата с Решение №23 от 27.02.2003 г. на ОбС – Ботевград, т. е. от 19 години. За периода от февруари 2003 г. до август 2022 г., по данни на НСИ, индексът на инфлацията е 118,3 %. Тенденцията е за устойчив ръст, поради което предлагам и тези такси да бъдат повишени.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с обществено-икономическите промени в страната.

 

2.2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

2.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Измененията са в интерес на родителите или настойниците, специалистите, предоставящи допълнителните педагогически услуги, което ще доведе до актуалното измерение на предоставяне на услугата на национално ниво.

 

4.2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне на таксите за допълнителни педагогически услуги.

 

4.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I. В разпоредбите на глава втора, раздел II се правят следните изменения:

1. В чл. 19, ал. 4:

а) т. 1 да се отменя.

 

б) т. 2 се изменя както следва:

„2. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - Ботевград, с цел търговия с промишлени стоки – 4.50 лв. на ден.“.

 

в) т. 3 се изменя както следва:

„3. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - Ботевград, с цел търговия със селскостопанска продукция – 3.30 лв. на ден.“.

 

г) т. 4 се изменя както следва:

„4. Такса за ползване заета площ на открито:

- с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – Ботевград -  2.50 лв. на кв. м. на ден.

- с цел търговия с промишлени стоки  на Зеленчуков пазар – Ботевград -  3.50 лв. на кв. м. на ден.“.

 

2. Чл. 20 се отменя.

 

II. В разпоредбите на глава втора, раздел III се правят следните изменения:

 

1. В чл. 22а:

а) ал. 1 се изменя както следва:

„(1) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на:

- За групови занимания с над 10 деца - 4.00 лв.;

- За групови занимания с до 5 деца - 7.00 лв.;

- За индивидуални занимания – 10.00 лв.

* Всяко едно занимание за всеки вид допълнителна педагогическа услуга е с продължителност 30 минути.“.

 

б) ал. 2 се изменя както следва:

„(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга заплащат месечна такса в размер на:

- За групови занимания с над 10 деца - 2.00 лв.;

- За групови занимания с до 5 деца - 3.50 лв.;

- За индивидуални занимания – 5.00 лв.

* Всяко едно занимание за всеки вид допълнителна педагогическа е с продължителност 30 минути.“.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next