О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

14 Октомври 2022г. Прочетена 234

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.11.2022 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 14.10.2022 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

1.1. Хармонизиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград с нормативен акт от по-висока степен, респ. чл. 6, ал. 1, б. „в“, „г“ и „з“ и наименованието на раздел III, глава трета от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 

В ДВ бр. 17 от 2022 г. са обнародвани изменения в ЗМДТ, които налагат изменение и в подзаконовия нормативен акт – Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Текстовете на чл. 2, ал. 1, т. 3, 4 и 8 и заглавието на раздел III, глава втора от Наредбата следва да се изменят в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „в“, „г“ и „з“ и наименованието на раздел III, глава трета от ЗМДТ.

 

1.2. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка рег. инд. 9100-918/04.10.2022 г. от Рени Петрова – Директор на Исторически музей - Ботевград, с която същата предлага актуализиране на таксите в чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. 

 

Предложението се обосновава с изменящата се икономическа и финансова ситуация в страната и с оглед на регламентиране на гъвкави цени както на входни такси, така и на услуги за допълнителни дейности на Исторически музей – Ботевград. При определянето на таксите и цените на услуги е взето предвид възрастовия, социален и икономически статус на посетителите, както и броят на индивидуалните и групови посещения през последните три години в Исторически музей – гр. Ботевград. 

 

Във връзка с гореизложеното е необходимо чл. 54 от Наредбата да бъде изменен, като предложението е следното:

- Входната такса за ученици, студенти, пенсионери по т.1.1, чл. 54 да се повиши от 1.00 лв. на 2.00 лв.;

- За беседа по т.1.3., чл. 54 таксата да се повиши от 6.00 лв. на 8.00 лв.;

- За беседа за обходен туристически маршрут в общината по т.1.4., чл. 54 да се повиши от 20.00 лв. на 25.00 лв.;

- За комбиниран билет с аудиогид по т.1.5., чл. 54 да се повиши от 4.00 лв. на 5.00 лв.

- Да се отмени т.3.5., чл. 54.

 

1.3. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка рег. инд. 9100-927/06.10.2022 г. от треньори по различни видове спорт, с която същите предлагат актуализиране на таксите в чл. 22а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Чл. 22а се регламентира предоставянето на допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград.

 

Вносителите аргументират предложението си с покачващата се инфлация и поскъпването на бита като цяло, като цената на услугата не е променяна от 14.12.2016 г. 

Предложението е да се измени чл. 22а, както следва:

„(1) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на 4.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа услуга.

(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга - 2.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за един вид допълнителна педагогическа услуга.

(3) За трето дете от семейство при посещаващи и трите деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга такса не се заплаща.”.

 

1.4. Чл. 19, ал. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград регламентира размера на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост

 

Точка 1, чл. 19, ал. 4 от Наредбата следва да бъде отменена, тъй като към настоящия момент в община Ботевград не съществува Промишлен пазар.

 

Точка 2, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на заета площ, с цел търговия с промишлени стоки на Промишлен пазар – Ботевград. Както е посочено по-горе, Промишлен пазар не съществува, но промишлени стоки могат се търгуват на Зеленчуков пазар – Ботевград, като за целта, считам за целесъобразно текста на тази разпоредба да бъде изменен. 

 

Точка 3, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар – Ботевград. С оглед предлаганото изменение в т. 2, считам че е целесъобразно да се направи изменение и в т. 3, като се определи различен размер за ползване на търговска маса при осъществяване на търговия със селскостопанска продукция. 

 

Точка 4, чл. 19, ал. 4 от Наредбата регламентира таксата за ползване на заета площ, с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – Ботевград. С оглед предлаганите изменения в т. 2 и 3 е целесъобразно да се измени и текста на т. 4, като се разграничи търговията на промишлени стоки от тази на селскостопанска продукция.

 

Разпоредбите на чл. 19, ал. 4, т. 2 – 4 от Наредбата не са изменяни от приемането на Наредбата с Решение №23 от 27.02.2003 г. на ОбС – Ботевград, т. е. от 19 години. За периода от февруари 2003 г. до август 2022 г., по данни на НСИ, индексът на инфлацията е 121 %. Тенденцията е за устойчив ръст, поради което предлагам и тези такси да бъдат повишени.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 

2.2. Привеждане на Наредбата в съответствие с обществено-икономическите промени в страната.

 

2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

2.4. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Промените ще повлияят положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги.

 

4.2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне на таксите за допълнителни педагогически услуги.

 

4.3. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I.В разпоредбите на глава първа, раздел I се правят следните изменения:

1.В чл. 2, ал. 1:

а) т. 3. се изменя както следва:

„3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;“.

 

б) т. 4 се отменя.

 

в) т. 8 се изменя както следва:

„8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;“.

 

II.В разпоредбите на глава втора, раздел II се правят следните изменения:

1.В чл. 19, ал. 4:

а) т. 1 да се отменя.

 

б) т. 2 се изменя както следва:

„2. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - Ботевград, с цел търговия с промишлени стоки – 4.50 лв. на ден.“.

 

в) т. 3 се изменя както следва:

„3. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - Ботевград, с цел търговия със селскостопанска продукция – 3.30 лв. на ден.“.

 

г) т. 4 се изменя както следва:

„4. Такса за ползване заета площ на открито:

- с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – Ботевград -  2.50 лв. на кв. м. на ден.

- с цел търговия с промишлени стоки  на Зеленчуков пазар – Ботевград -  3.50 лв. на кв. м. на ден.“.

2. Чл. 20 се отменя.

 

III. Наименованието на раздел III, в глава втора се изменя както следва:

„РАЗДЕЛ III

ТАКСИ ЗА ЛАГЕРИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ“

 

IV. В разпоредбите на глава втора, раздел III се правят следните изменения:

 

1. В чл. 22а:

 

а) ал. 1 се изменя както следва:

„Чл. 22 (1) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на 4.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа услуга.

(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга - 2.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за един вид допълнителна педагогическа услуга.

(3) За трето дете от семейство при посещаващи и трите деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга такса не се заплаща.”.

 

V. В разпоредбите на глава трета се правят следните изменения:

 

1. В чл. 54:

а) в т. 1.1. цифрата и думата „1.00 лв.“ се заменят с „2.00 лв.“.

 

б) в т. 1.3. цифрата и думата „6.00 лв.“ се заменят с „8.00 лв.“.

 

в) в т. 1.4. цифрата и думата „20.00 лв.“ се заменят с „25.00 лв.“.

 

г) в т. 1.5. цифрата и думата „4.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“.

 

д) т. 3.5. да се отмени.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад
Предложение с вх.н 5300-1121/11.11.2022
Справка

Назад

Последни обяви

Prev Next