О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

24 Март 2023 Прочетена 99

 

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 24.04.2023 г. (понеделник) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 24.03.2022 г. (петък).

 

МОТИВИ:

 

1.Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

 

1.1.В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка с вх. № 5300-258/22.03.2023 г. от Силвия Маринова – Директор на ОП „Туризъм“, с което предлага да се отпуснат средства за закупуване на 6 бр. електрически велосипеди за планинско колоездене, които да бъдат отдавани под наем от общинското предприятие.

В докладната записка се посочва, че е извършен анализ на таксите за наем на електрически велосипеди в национален план и се предлага Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград да бъде изменена, като бъде създадена регламентация за отдаването под наем на електрическите велосипеди. 

Предложението е както следва:

- Наем на електрически велосипед за период от 2 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ – 20.00 /двадесет/ лева за възрастни и 15.00 /петнадесет/ лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;

- Наем на електрически велосипед за период от 4 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ - 25 /двадесет и пет/ лева за възрастни и 20 /двадесет/ лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;

- Наем на електрически велосипед за период от 8 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ - 40 /четиридесет/ лева за възрастни и 32 /двадесет и два/ лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;

- Наем на електрически велосипед за период от 24 часа - 65 /шестдесет и пет/ лева за възрастни и 52 /петдесет и два/ лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст.

 

Считам, че така отправеното предложение от ОП „Туризъм“ е целесъобразно.

 

1.2.Прецизиране на текстове от Наредбата и съобразяване на текстовете й с необходимостта и приложимостта на съответната услуга.

С Решение №57/31.03.2022 г. на ОбС – Ботевград са направени изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград. Чл. 55а, т. 5, който се отнася за таксите за ползване на многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“, е изменен. В т. 5.1. е посочено „Входни такси“, като от съдържанието на подточките е видно, че се отнася за тенис кортовете, но никъде не е изрично изписано. 

С оглед на посоченото по-горе обстоятелство е необходимо текстът на чл. 55а, т. 5.1. да се допълни, като изрично се посочи, че се отнася за входните такси за ползване на тенис кортовете на комплекса стопанисван от ОП „Балкан“.

 

2.Цели, които се поставят. 

2.1.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

2.2.Определяне цени на новоразкрити услуги.

 

2.3.Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

2.4.Прецизиране на текстовете на Наредбата с оглед приложимостта на съответните текстове.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

4.2.Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I.В разпоредбите на Глава трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“ се правят следните изменения:

 

1.Чл. 55а., т. 5.1. се изменя, както следва:

„5.1. Входни такси за ползване на тенис корт.“.

 

2.В чл. 55б., ал. 2: 

а) се създава нова т. 6 със следното съдържание:

„6.Предоставяне под наем на електрически велосипед за период от 2 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ – 20.00 лева за възрастни и 15.00 лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;“.

 

б) се създава нова т. 7 със следното съдържание:

„7.Предоставяне под наем на електрически велосипед за период от 4 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ - 25.00 лева за възрастни и 20.00 лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;“.

 

в) се създава нова т. 8 със следното съдържание:

„8.Предоставяне под наем на електрически велосипед за период от 8 часа /в рамките на часовия интервал от 08:30 ч. до 17:30 ч./ - 40 лева за възрастни и 32 лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст;“.

 

г) се създава нова т. 9 със следното съдържание:

„9.Предоставяне под наем на електрически велосипед за период от 24 часа - 65 лева за възрастни и 52 лева за лица от 14 до 18 – годишна възраст.“.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад

Назад

Последни обяви

Prev Next