О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

31 Август 2023г. Прочетена 213

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.09.2023 г. (четвъртък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 31.08.2023 г. (четвъртък).

 

МОТИВИ:

 

1. Причини, които налагат приемането. 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград е приета с Решение №23/27.03.2003 г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград са следните:

 

1.1. В общинска администрация – Ботевград постъпи докладна записка с вх. № 6700-204/30.08.2023 г. от Милена Маринова-Николова – Директор на ДГ „Кокиче“ - Ботевград, с която предлага да се създадат нормативни условия за провеждане на допълнителни педагогически услуги в индивидуална форма.

 

Провеждането на допълнителни педагогически услуги в детските градини на територията на община Ботевград се организира единствено в групови форми на работа като баскетбол, футбол, таекуондо, английски език, народни и спортни танци и други. 

 

Необходимостта от регламентиране и на индивидуални форми на работа и съответното заплащане за тях произтича от потребностите на децата от индивидуални занимания в областта на спорта, науките и изкуствата.

 

Тези дейности могат да бъдат предоставяни като допълнителна педагогическа услуга, която се заплаща от родителите, по тяхно желание, заявено писмено.

 

Ето защо е необходимо наредбата да бъде актуализирана и в нея да бъдат включени освен груповите занимания и индивидуални занимания за децата в детските градини.

 

Предложението на Директора на ДГ „Кокиче“ – Ботевград е цената на едно индивидуално занимание да бъде 8 лв.

 

Предложението е целесъобразно и обосновано и считам че трябва да се приеме.

 

2. Цели, които се поставят. 

2.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

2.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

4.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

6. Причини, които налагат срокът за предложения и становища (чл. 26, ал. 4 от ЗНА) за Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград да бъде 14-дневен:

 

Във връзка със започване на учебната година и необходимостта на децата за ползване допълнителни педагогически услуги, организирани в индивидуална форма, в детските градини на територията на община Ботевград, срокът за предложения и становища е 14 дни, с което се дава възможност проектът на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград да бъде приет на редовно заседание на Общински съвет – Ботевград през месец септември 2023 г.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

 

I.В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за лагери и социални услуги финансирани от общинския бюджет“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1.Чл. 22а се изменя, както следва:

„Чл. 22а. (1) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград, организирани в групова форма на работа, родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на 4.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа услуга. 

(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга, организирана в групова форма на работа - 2.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за един вид допълнителна педагогическа услуга. 

(3) За трето дете от семейство при посещаващи и трите деца занимания при един изпълнител на педагогическа услуга, организирана в групова форма на работа, такса не се заплаща.

(4) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в община Ботевград, организирани в индивидуална форма на работа, родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат месечна такса в размер на 8.00 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа услуга.“.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next