О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

11 Август 2022г. Прочетена 201

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 1 - 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че в законоустановения 30 – дневен срок, считано от 11.08.2022г. до 12.09.2022г. /понеделник/ могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград (наричана по-долу за краткост „Наредбата“).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Информационния център за обслужване на гражданите на партера в сградата на общинската администрация, на адрес – гр. Ботевград, 2140, пл. „Освобождение“ № 13, или на следния електронен адрес: obshtina@botevgrad.org

 

Настоящата обява е публикувана на 11.08.2022 г. /четвъртък/.

 

На осн. чл. 28, ал. 2 от ЗНА Ви представяме следните:

 

МОТИВИ

 

1. Причини, които налагат приемането на предложение проект: 

1.1. Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград е приета с Решение № 90/30.04.2020г. на Общински съвет - Ботевград, на осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и съобразно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. 

1.2.Необходимостта от приемането на този проект е продиктувано от факта, че обществените отношения, свързани с гробищните паркове и погребалната дейност са уредени основно в подзаконов нормативен акт, а именно – цитираната по-горе Наредба № 2, като отделни норми се съдържат в Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската регистрация и др. В действащото българско законодателство към настоящия момент липсва закон, който да регламентира тези обществени отношения в цялост, имайки предвид обстоятелството, че още през 2017г. е изготвен Проект на Закон за Закон за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребалнообредната дейност на територията на РБ /754-01-86/15.12.2007г./, който обаче по-късно е оттеглен. 

 

С оглед липсата на действащ нормативен акт, законодателят е предоставил това правомощие на местната власт, в лицето на общинските съвети, тъй като уреждането на конкретната материя касае решаването на въпроси от местно значение. 

В тази връзка предлагаме да се внесе за приемане изменение и допълнение в разпоредбите на Наредбата, с което да се определи редът, начинът и допустимите случаи, които налагат община Ботевград да извършва служебни погребения. 

 

2. Цели, които се поставят при приемането на предложения проект. 

 

2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с останалите нормативни актове, действащи в РБ.

2.2. Основна цел е да се регламентират редът и условията за извършване на служебни погребения от ОП „Обредни дейности“ – гр. Ботевград.

2.3.Целесъобразно и законосъобразно управление и ползване на гробищните паркове на територията на община Ботевград.

2.4. Равнопоставеност на гражданите по отношение на правилата за гробоползване.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 

Предвижда се в бюджета на общината ежегодно да се залагат допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата, а именно – осигуряване на необходимите средства за покриване на разходите за служебни погребения.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

4.1. Удовлетворяване на обществените потребности, чрез регламентиране на определени правила и изисквания за осъществяването на услуги, свързани с погребално-обредната дейност, в частност – условия за извършване на процедурата по служебни погребения. 

4.2. Създаване на процедура за своевременно предприемане на необходимите действия от община Ботевград и ОП „Обредни дейности“ при наличие на предпоставки за осъществяване на служебно погребение.

4.3. Поддържане на ред в гробищните паркове и защита интересите на гражданите.

4.4. Ефективен контрол за спазване на разписаните правила и изисквания.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

5.1. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени в предлагания проект. Съдържанието на Проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград е изготвен в съответствие и не противоречи на норми от по-висока степен на българското законодателство. В този смисъл предлаганият проект е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници и др. и кореспондира с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

На осн. чл. 26, ал. 5, вр. ал. 2 от ЗНА в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по проекта, като 

същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Ботевград, в предвидения от закона срок. 

 

Постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите такива, ще бъдат отразени в публикувана справка, като предложенията ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на Общински съвет – Ботевград.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на oбщина Ботевград

 

I. В Раздел II „Управление“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Текста на чл. 5, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„Гробищните паркове в населените места от Общината се управляват и поддържат от съответния кмет на кметство/кметско наместничество.“

2. В текста на чл. 14, ал. 1 думата „кметствата“ се заменя с думите „населените места“;

 

3. В текста на чл. 14, ал. 2 думата „кметствата“ се заменя с думите „населените места“;

 

4. В текста на чл. 21, ал. 1 след думата „кметства“ се добавят думите „и кметски наместничества“. 

 

II. В Раздел IV „Погребения и урнополагане“ се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Създава се нов член 21a със следното съдържание:

 

„Чл. 21a. (1) ОП "Обредни дейности" извършва служебни погребения на самотни хора без близки и роднини, бездомни лица, безпризорни, лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги от резидентен тип с неустановени близки и роднини, лица, починали в лечебни заведения, без близки и роднини, както и на покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.

 

(2) Служебните погребални услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2. отпечатване на 5 бр. некролози;

3. осигуряване на ковчег;

4. превоз на покойник;

5. осигуряване на надгробен знак;

  6. изкопаване и закриване на гробно място.

 

(3) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД и непотърсени за срок над 30 дни, се погребват на общински разноски, като направените разходите за извършеното служебно погребение се събират от известните наследници на починалия по общия ред.

(4) Когато наследниците на лицата по ал.1 бъдат установени, разходите по ал. 3 се събират от тях по общия ред.

(5) Разходите за извършване на служебни погребения се планират в проектобюджета на Община Ботевград за съответната година. 

(6) Правилата и изискванията за извършване на служебни погребения ще бъдат прецизирани в инструкция, която се утвърждава със заповед на кмета на общината.“

 

 

 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ   /п/*

Кмет на община Ботевград

 

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

 

Списък от файлове
Обявление
Доклад
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next