Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

13 Ноември 2019 Прочетена 190

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:

1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление. буква Б. Имоти,  които община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право строеж върху тях да се допълни със следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 05815.302.282 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ 12 689 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, УПИ І в кв. 2 по регулационния план на гр. Ботевград.

- Поземлен имот с идентификатор 05815.305.477 с площ от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХІІІ, кв. 144 по регулационния план на г. Ботевград, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.305.477.1 със застроена площ от 73 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.


Назад

Последни обяви

Prev Next