Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г.

08 Септември 2020 Прочетена 46


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

Раздел III, буква Б. „Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях“ да се допълни със следните имоти:
-    Поземлен имот с идентификатор 05815.302.69, с площ от 284 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел III;
-    Поземлен имот с идентификатор 05815.302.70, с площ от 296 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел IV;
-    Поземлен имот с идентификатор 05815.302.71, с площ от 328 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел V;

Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със следния имот:
-  в проектен имот с идентификатор 05815.303.310 по КК и КР на гр. Ботевград с площ 25 805 кв.м., гр. Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона, кв. 202 по регулационния план на гр. Ботевград с „ЛЕКС ГРУП“ АД.


Назад

Последни обяви

Prev Next