Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

31 Март 2020 Прочетена 92

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.., както следва:

1.1. Раздел ІІІ. буква А. Имоти, които община Ботевград  има намерение да предостави под наем да се допълни със следния имот.
- терен с площ от 15.00 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се имот планоснимачен  №970, кв. 73 по регулационния план на с. Литаково

1.2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица през 2020 г. да се допълни със следния имот:
- урегулиран поземлен имот VІІ-976 в кв. 62 по регулационния план на с. Скравена, целият с урегулирана  площ от 1 135 кв.м. със Стефан Георгиев Михайлов.

1.3. Създава се нов Раздел ІX. Описание на имотите, които общината има намерение да прехвърли безвъзмездно в собственост на държавата:
- поземлен имот с идентификатор 18143.48.96, с. Гурково, община Ботевград, Софийска област по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-668/ 25.09.2019 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност Милкьовица, площ: 21 274 кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир


Назад

Последни обяви

Prev Next