Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

11 Май 2020 Прочетена 35

        Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

       Раздел ІІІ. буква Б. Имоти, които община Ботевград  има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следният имот.

       - Поземлен имот №833.021, кадастрален район 833 по плана на новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 885,245 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на населеното място: IV, категория на земята: X.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next