Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

10 Юни 2020 Прочетена 167

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

Раздел ІІІ. Буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем да се допълни със следния имот:
- част от покривното пространство с площ от 20 кв.м. на седеметажна сграда с  идентификатор 05815.303.121.1 по КК и КР на гр. Ботевград (бивш стационар), находяща се в УПИ XLI, кв. 202 по плана на гр. Ботевград за инсталиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване.

Раздел ІІІ. буква Б. Имоти, които община Ботевград  има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти.
- урегулиран поземлен имот IХ-общ., с урегулирана площ от 515 кв.м. в кв. 65 по регулационния план на с. Гурково;
- урегулиран поземлен имот VIII-СНС с урегулирана площ от 520 кв.м. в кв. 31 по регулационния план на с. Скравена, заедно със застроените в него сгради.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next